GLENCORE NE ODUS­TA­JE

OD RUDNIKA RIO TINTA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­sko-švi­car­ski tr­go­vac si­ro­vi­na­ma Glencore dos­ta­vio je ru­dar­skom di­vu Rio Tin­tu no­vu po­nu­du od 2,67 mi­li­jar­di do­la­ra za kup­nju rudnika ug­lje­na u aus­tral­skom No­vom Juž­nom Wa­le­su, nas­tav­lja­ju­ći ti­me nad­me­ta­nje s ki­ne­skim Yan­co­alom za tu imo­vi­nu, objav­lje­no je u po­ne­dje­ljak. Rio Tin­to je u si­ječ­nju od­lu­čio pro­da­ti rud­nik Yan­co­alu za 2,45 mi­li­jar­di do­la­ra, ali je Glencore u svib­nju po­nu­dio 2,55 mi­li­jar­di do­la­ra. Iz Rio Tinta su proš­log tjed­na po­ru­či­li da Yan­co­al i da­lje ima pred­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.