Tes­la otvo­rio pu­ni­oni­cu u Vr­gor­cu

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Tvrt­ka Tes­la je po­čet­kom mje­se­ca služ­be­no pus­ti­la u rad pu­ni­oni­cu za elek­trič­ne auto­mo­bi­le u Vr­gor­cu, u ko­ju je ulo­že­no 2,5 mi­li­ju­na ku­na. Tes­la je na svo­joj in­ter­net­skoj stra­ni­ci tes­la.com i služ­be­no uvr­stio Vr­go­rac na po­pis svjet­skih gra­do­va s tak­vim pu­ni­oni­ca­ma, a pr­vi auto­mo­bi­li na pu­tu pre­ma Du­brov­ni­ku već su svra­ti­li u Vr­go­rac na pu­nje­nje. Tes­la je u Vr­gor­cu ins­ta­li­rao “su­per­c­har­ger”, uz po­moć ko­je­ga pu­nje­nje tra­je kra­će u od­no­su na ko­nven­ci­onal­ne pu­nja­če. U sred­njoj Dal­ma­ci­ji su­per­c­har­ge­ri su ins­ta­li­ra­ni i u Du­go­po­lju.

FOTOLIA

Ulo­že­no je 2,5 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.