Hr­vat­ski ope­ra­tor pri­je­nos­nog sus­ta­va (HOPS) obi­lje­žio 60. go­diš­nji­cu

Ob­ljet­ni­ca Pri­je­nos­nu mre­žu HOPS-a či­ne vo­do­vi du­lji­ne 7700 ki­lo­me­ta­ra, uz 174 tra­fos­ta­ni­ce i 1095 radnika

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Hr­vat­ski ope­ra­tor pri­je­nos­nog sus­ta­va (HOPS) ovaj mje­se­ca je obi­lje­žio 60. go­diš­nji­cu or­ga­ni­zi­ra­nog pri­je­no­sa elek­trič­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj.

Pred­sjed­nik Upra­ve HOPSa Mi­ros­lav Me­sić ka­zao je na sve­ča­nom obi­lje­ža­va­nju te ob­ljet­ni­ce ka­ko je HOPS neo­vis­no druš­tvo u sas­ta­vu HEP Gru­pe s vi­so­kim stup­njem sa­mos­tal­nos­ti i neo­vis­nos­ti, ko­je je za­du­že­no za pri­je­nos elek­trič­ne ener­gi­je kao jav­ne us­lu­ge, vo­đe­nje sus­ta­va te ra­zvoj i odr­ža­va­nje pri­je­nos­ne mre­že. Na­veo je ka­ko pri­je­nos­nu mre­žu HOPSa či­ne vo­do­vi du­lji­ne 7700 ki­lo­me­ta­ra, uz 174 tra­fos­ta­ni­ce smje­šte­ne i umre­že­ne na ci­je­lom te­ri­to­ri­ju dr­ža­ve, što omo­gu­ću­je po­uz­da­nu mre­žu i si­gur­nu ops­kr­bu.

Sus­tav ra­di 24 sa­ta dnev­no, sedam da­na u tjed­nu, o nje­mu bri­ne 1095 radnika, a nad­zi­re se i pra­ti iz na­ci­onal­nog dis­tri­bu­tiv­nog cen­tra u Za­gre­bu te iz če­ti­ri re­gi­onal­na mrež­na cen­tra: u Osi­je­ku, Ri­je­ci, Spli­tu i Za­dru. Sus­tav je od­lič­no po­ve­zan sa sus­ta­vi­ma su­sjed­nih ze­ma­lja što omo­gu­ću­je uvoz i iz­voz ener­gi­je, re­kao je Me­sić.

Kao je­dan od naj­ve­ćih iz­a­zo­va HOPSa zad­njeg de­set­lje­ća is­tak­nuo je in­te­gra­ci­ju vje­tro­elek­tra­na u hr­vat- ski ener­get­ski sus­tav, do­dav­ši ka­ko je od 2004. do danas na taj sus­tav pri­klju­če­no 16 vje­tro­elek­tra­na. Ka­zao je da je go­diš­nji inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal HOPSa oko 450 mi­li­ju­na ku­na što se tro­ši na iz­grad­nju no­vih i ob­no­vu pos­to­je­ćih obje­ka­ta pri­je­nos­ne mre­že.

Pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de Pe­ri­ca Ju­kić is­tak­nuo je da HOPS ima cer­ti­fi­kat neo­vis­nog re­gu­la­to­ra ko­ji sa­mos­tal­no dje­lu­je na tr­ži­štu. Pod­sje­tio je da se u sa­mos­tal­ni sus­tav HOPS iz­dvo­jio 2013. ula­skom Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju, na te­me­lju re­gu­la­ti­ve de­fi­ni­ra­ne 3. ener­get­skim pa­ke­tom.

FOTOLIA

Na sus­tav je pri­klju­če­no i 16 vje­tro­elek­tra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.