DALJNJI USPON INDEKSA

UZ NE­ŠTO VE­ĆI PRO­MET

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pi­še: TO­MIS­LAV

Uz ne­što ve­ći pro­met in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze nas­ta­vio je u po­ne­dje­ljak svoj uspon ko­ji se ta­ko pro­du­žio na već tre­ći dan. U naj­ve­ćem fo­ku­su inves­ti­to­ra su, u skla­du s tem­pe­ra­tu­ra­ma, bi­le tu­ris­tič­ke di­oni­ce. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se za­us­ta­vio na 1877 bo­do­va što je 0,7 pos­to vi­še ne­go u pe­tak. CROBEX10 oja­čao je ne­što ma­nje iz­ra­že­ni­jih 0,54 pos­to na 1119 bo­do­va. Uku­pan pro­met do­se­gao je 21,1 mi­li­jun ku­na za­hva­lju­ju­ći blok tran­sak­ci­ji dvje­ma obvez­nič­kim iz­da­nji­ma. Re­dov­ni je pak pro­met do­se­gao 9,2 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je di­onič­ki dos­ti­gao 8,8 mi­li­ju­na ku­na. Tre­ći­na pro­me­ta zas­lu­ga je Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­upa ko­ja je pri­ku­pi­la 3,6 mi­li­ju­na ku­na, a ci­je­na joj je oja­ča­la 0,4 pos­to na 471,98 ku­na. Me­đu iz­da­nja s mi­li­jun­skim pro­me­tom ušao je još i Va­la­mar Ri­vi­era ko­jim je pro­tr­go­va­no za 1,6 mi­li­ju­na ku­na, a ci­je­na mu je sko­či­la 1,14 pos­to na 44,20 ku­na. Do­bit­nik da­na je Atlant­ska plo­vid­ba s rastom od 7,7 pos­to na 420 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.