SI­GUR­NO MA­NJE KOHEZIJSKOG NOVCA

ŽALAC:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Ga­bri­je­la Žalac iz­ja­vi­la je ka­ko vje­ru­je da će ko­he­zij­ska sred­stva pro­ra­ču­nu EU-a u slje­de­ćem pro­gram­skom raz­dob­lju si­gur­no bi­ti ma­nje zbog Brexi­ta, ali da će se o kon­ket­nim broj­ka­ma mo­žda mo­ći go­vo­ri­ti tek na pro­lje­će 2018. “Du­bo­ko vje­ru­jem s ob­zi­rom na Brexit da će pro­ra­čun EU-a bi­ti ma­nji u slje­de­ćem vi­še­go­diš­njem fi­nan­cij­skom ok­vi­ru i svi mo­ra­mo bi­ti na to sprem­ni. No, pre­ra­no je ovo­ri­ti ko­li­ko će Hr­vat­ska upla­ći­va­ti i ko­li­ko do­bi­va­ti iz eu­rop­skog pro­ra­ču­na, još ne zna­mo ni ko­li­ko će tra­ja­ti pro­gram­sko raz­dob­lje, pet ili se­dam go­di­na”, rek­la je mi­nis­tri­ca. U Bruxel­le­su su­dje­lu­je u na 7. Ko­he­zij­som for­mu, ko­ji se sma­tra do­brom pri­go­dom za pri­pre­mu ok­vi­ra za eu­rop­ske struk­tur­ne i inves­ti­cij­ske fon­do­ve na­kon is­te­ka g pro­gram­skog raz­dob­lja 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.