Za­vr­šen pro­ces pri­ja­ve traž­bi­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U pos­tup­ku pri­ja­va traž­bi­na vje­rov­ni­ka Agrokora či­ji je pr­vi dio za­klju­čen 9., a dru­gi 20. lip­nja, ukup­no je urudž­bi­ra­no 8148 po­šilj­ki, a do­sad je di­gi­ta­li­zi­ra­no 11.659 pri­ja­va. Po­ru­ču­ju to iz Agrokora uz na­po­me­nu da je ri­ječ o ot­pri­li­ke 99% za­prim­lje­nih pri­ja­va. Oče­ku­ju da bi ukup­na broj­ka traž­bi­na mo­gla bi­ti ve­ća za ot­pri­li­ke sto­ti­njak do­dat­nih.

Di­gi­ta­li­zi­ra­no 99% pri­ja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.