Još 95 mi­li­ju­na eura iz fon­do­va EU za ob­no­vu Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik

Mo­der­ni­za­ci­ja Od 2032. bi mo­gla pri­ma­ti i če­ti­ri mi­li­ju­na put­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U grad­nju novog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik ula­že se još 95 mi­li­ju­na eura, i to iz Kohezijskog fon­da EU, a mo­der­ni­za­ci­ja tog aero­dro­ma, ko­ji tre­nu­tač­no ima go­to­vo mak­si­mal­no is­ko­ris­te­ne ka­pa­ci­te­te i jed­na je od glav­nih to­ča­ka za ula­zak turista u Hr­vat­sku, znatno će ko­ris­ti­ti i re­al­nom sek­to­ru, oci­je­nji­la je po­vje­re­ni­ca za re­gi­onal­nu po­li­ti­ku EK Co­ri­na Crețu. Cje­lo­kup­na ob­no­va lu­ke u Či­li­pi­ma, pod na­zi­vom Ra­zvoj i ob­no­va Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik vri­jed­na je 225 mi­li­ju­na eura, od če­ga je 32,5 mi­li­ju­na iz tzv. Jun­c­ke­ro­va pla­na po­ti­ca­nja ula­ga­nja. Novi ter­mi­nal imat će ve­ći ka­pa­ci­tet, nas­pram do­sa­daš­njih 2 mi­li­ju­na put­ni­ka go­diš­nje, od svog do­vr­šet­ka 2020. mo­ći će ih pri­mi­ti 2,4 mi­li­ju­na, a od 2032. i 4 mi­li­ju­na. Zrač­na lu­ka Du­brov­nik la­ni je ima­la do­bit od 85 mi­li­ju­na ku­na, 30 mi­li­ju­na vi­še ne­go 2015., a pri­ho­di su uve­ća­ni za 30 mi­li­ju­na, na 296,2 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.