CIJENOM PŠENICE

RATARI NEZADOVOLJNI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­če­tak že­tve u Sr­bi­ji, naj­z­na­čaj­ni­jeg pos­la za po­ljo­pri­vred­ni­ke, po­ka­zu­je da je urod pri­lič­no do­bar. Ratari su ipak nezadovoljni cijenom od oko 16 di­na­ra jer pro­izvod­nja ki­lo­gra­ma pšenice sto­ji 22 di­na­ra, pi­šu Ve­čer­nje novosti. Vu­ko­sav Sa­ko­vić, iz Ži­ta Sr­bi­je, na­vo­di ka­ko će Sr­bi­ja, una­toč znatno lo­ši­jem uro­du ne­go la­ni, ka­da je bi­la re­kord­nua go­di­nu, ima­ti do­volj­no ži­ta ne sa­mo za svo­je po­tre­be ne­go i za iz­voz. Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Bra­nis­lav Ne­di­mo­vić naj­a­vio je do­go­vor da Re­pu­blič­ka di­rek­ci­ja za rob­ne re­zer­ve ot­ku­pi dio pšenice ovo­go­diš­njeg uro­da po cijeni od 18 di­na­ra za ki­lo­gram. Ni­je, poz­na­to ko­li­ko će pšenice bi­ti ot­kup­lje­no, ali ocje­ne su da bi ma­nje od 200.000 to­na bio pro­ma­šaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.