OSAM LOKOMOTIVA

SR­BI­JA KARGO KU­PU­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­bi­ja Kargo ras­pi­sao je na­tje­čaj za ku­po­vi­nu osam no­vih elek­trič­nih lokomotiva, za što će sred­stva bi­ti osi­gu­ra­na iz kre­di­ta Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) za tro­ško­ve na Ko­ri­do­ru 10. Na­ba­va obu­hva­ća osam elek­trič­nih lokomotiva za vu­ču te­ret­nih vla­ko­va, uklju­ču­ju­ći obu­ku osob­lja za nji­ho­vo ko­ri­šte­nje i odr­ža­va­nje, is­po­ru­ku spe­ci­jal­nih ala­ta, ure­đa­ja za tes­ti­ra­nje i re­zerv­nih di­je­lo­va. Na­tje­čaj je, ka­ko je na­ve­de­no u do­ku­men­ta­ci­ji, otvo­ren za tvrt­ke iz bi­lo ko­je zem­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.