VE­ĆI ZBOG NAFTE I PLINA

RUSKI IZ­VOZ U EU­RO­PU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vri­jed­nost ru­skog iz­vo­za u zem­lje Eu­rop­ske uni­je (EU) u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne po­ras­la je u od­no­su na is­to proš­lo­go­diš­nje raz­dob­lje za 38 pos­to, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći ras­tu ci­je­na nafte i plina, obja­vi­lo je u uto­rak ru­sko Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­skog ra­zvo­ja. Vri­jed­nost ru­skog iz­vo­za u EU u pr­va če­ti­ri mje­se­ca iz­no­si­la je 53,8 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra, a u is­tom lanj­skom raz­dob­lju 39 mi­li­jar­di. Os­nov­ni raz­log ras­ta vri­jed­nos­ti iz­vo­za je rast pro­sječ­nih ci­je­na ug­lji­ko­vo­di­ka. Pro­sječ­na ci­je­na nafte u trav­nju ove go­di­ne bi­la je 50,9 do­la­ra za ba­rel što je 29,4 pos­to vi­še ne­go la­ni u is­to do­ba, a ci­je­na plina je po­ras­la za 28,9 pos­to, do 186,6 do­la­ra za ti­su­ću pros­tor­nih me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.