EKONOMIJA DIJELJENJA

Ana­li­za Mas­ter­car­da VRI­JE­DI 28 ML­RD. EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na tr­ži­štu eko­no­mi­je dijeljenja u Eu­ro­pi su u go­di­nu da­na pro­ve­de­ne tran­sak­ci­je u vri­jed­nos­ti 27,9 mi­li­jar­di eura, a pro­ci­je­nje­no je da je 191 mi­li­jun gra­đa­na iz­vr­šio ba­rem jed­nu tran­sak­ci­ju, po­ka­zu­je iz­vješ­će Mas­ter­car­da. Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da ras­te po­pu­lar­nost sus­ta­va ko­ji omo­gu­ću­je lju­di­ma da s dru­gi­ma di­je­le ne­do­volj­no ko­ri­šte­nu imo­vi­nu u po­dru­čji­ma kao što su smje­štaj, pri­je­voz, kup­nja ili pro­da­ja ro­be, pro­fe­si­onal­ne us­lu­ge na zah­tjev te naj­am raz­nih do­ba­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.