Ame­rič­ki ukap­lje­ni plin ide za Eu­ro­pu

Trum­po­va ener­get­ska stra­te­gi­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki

pred­sjed­nik Do­nald Trump su­tra će pred­sta­vi­ti svoj ener­get­ski plan ko­ji ci­lja na ve­će os­la­nja­nje na fo­sil­na go­ri­va, a ve­li­ku ulo­gu igrat će iz­voz u Eu­ro­pu. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa ko­ji se po­zi­va na iz­ja­ve duž­nos­ni­ka Bi­je­le kuće, no­va ener­get­ska stra­te­gi­ja te­me­ljit će se na prin­ci­pu Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je o “ener­get­skoj do­mi­na­ci­ji”. Mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Rick Per­ry is­ti­če ka­ko is­po­ru­ke ukap­lje­nog pri­rod­nog plina (LNG) ima­ju ve­lik udjel u toj stra­te­gi­ji. Za ame­rič­ki LNG po­seb­no su za­in­te­re­si­ra­ne is­toč­no­europ­ske dr­ža­ve ko­je na taj na­čin že­le sma­nji­ti ovis­nost o ru­skom pli­nu. S čel­ni­ci­ma tih dr­ža­va Trump će se idu­ćeg tjed­na sas­ta­ti u Var­ša­vi. Per­ry je is­tak­nuo da se raz­ma­tra i iz­voz ug­lje­na u Ukra­ji­nu.

REUTERS

Stra­te­gi­ja pred­sjed­ni­ka Do­nald Trum­pa os­la­nja se na fo­sil­na go­ri­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.