INDEKSI OSLABILI

PRO­MET TRI PU­TA MA­NJI,

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Na­kon tri da­na indeksi Za­gre­bač­ke bur­ze opet su za­ro­ni­li “u cr­ve­no”, a tr­go­vin­ski uto­rak obi­lje­ži­la je iz­nim­no ni­ska lik­vid­nost. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se spus­tio do 1870 bodova što je 0,35 pos­to ni­že ne­go u po­ne­dje­ljak. CROBEX10 os­la­bio je ne­što ma­njih 0,29 pos­to, a vri­jed­nost mu je za­klju­če­na na 1116 bodova. No, vi­še od slab­lje­nja tr­žiš­nih mje­ri­la upad­lji­vi­ja je ni­ska lik­vid­nost. Na­ime, pro­tr­go­va­no je vri­jed­nos­ni­ca­ma za sve­ga 3,1 mi­li­jun ku­na što je tri pu­ta ma­nje ne­go dan ra­ni­je. U tak­vim okol­nos­ti­ma te­ško je oče­ki­va­ti iz­da­nje s mi­li­jun­skim pro­me­tom, pa je naj­lik­vid­ni­ja Arena Hospitality Gro­up pri­ku­pi­la 774.000 ku­na uz rast ci­je­ne od 0,2 pos­to na 473,01 ku­nu. Iza Are­ne je Hr­vat­ski te­le­kom s pro­me­tom od 641.000 ku­na i ras­tom ci­je­ne od 0,46 pos­to na 176,3 ku­ne, a tro­list na­lik­vid­ni­jih za­tva­ra Va­la­mar Riviera s 255.000 ku­na pro­me­ta. No, toj di­oni­ci ci­je­na ni­je us­pje­la po­ras­ti, spus­ti­la se za 0,45 pos­to na 44 ku­ne. Me­đu do­bit­ni­ke da­na treba uvr­sti­ti di­oni­ce Lo­šinj­ske plo­vid­be ko­ja je po­ras­la go­to­vo če­ti­ri pos­to na 183 ku­ne, ali na vr­lo ma­lom pro­me­tu od 15.000 ku­na. Me­đu gu­bit­ni­ci­ma iz­dva­ja se di­oni­ca Au­to Hr­vat­ske s pa­dom od preko šest pos­to na 704,55 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.