In­te­sa: Spri­je­či­li smo ko­laps u Ve­ne­tu

In­ter­ven­ci­ja Naj­ve­ća ta­li­jan­ska banka ogla­si­la se na­kon spa­ša­va­nja dvi­ju ma­njih ba­na­ka

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

In­ter­ven­ci­ja In­te­se San­pa­olo omo­gu­ću­je iz­bje­ga­va­nje oz­bilj­nih društvenih po­s­lje­di­ca do ko­jih bi ina­če doš­lo zbog pri­sil­ne ad­mi­nis­tra­tiv­ne lik­vi­da­ci­je dvi­ju ba­na­ka, pri­op­ći­li su iz te ban­ke na­kon pre­uzi­ma­nja di­je­la imo­vi­ne Ban­co Po­po­la­re di Vi­cen­za i Ve­ne­to Ban­co. “Ova će in­ter­ven­ci­ja oču­va­ti rad­na mjes­ta kod do­tič­nih ba­na­ka, šted­nje oko dva mi­li­ju­na ku­ćans­ta­va, ak­tiv­nos­ti oko 200.000 fi­nan­cij­ski po­dr­ža­nih po­du­ze­ća te, sto­ga, i rad­na mjes­ta tri mi­li­ju­na lju­di na po­dru­čji­ma ko­ja bi­lje­že naj­vi­še sto­pe eko­nom­skog ras­ta u zem­lji”, na­vo­di se u pri­op­će­nju.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Car­lo Me­ssi­na do­dao je ka­ko će in­ter­ven­ci­ja omo­gu­ći­ti za­šti­tu oko 50 mi­li­jar­di eura šted­nji ko­je ima­ju te dvi­je ban­ke i dva mi­li­ju­na kli­je­na­ta, uklju­ču­ju­ći 200.000 po­du­ze­ća. “In­te­gra­ci­jom dvi­ju ba­na­ka i nji­ho­vih za­pos­le­ni­ka uprav­ljat će se bez ot­pu­šta­nja i sa­mo kroz do­bro­volj­ne od­la­ske za­pos­le­ni­ka uz ot­prem­ni­nu”, do­dao je Me­ssi­na. Na­kon stje­ca­nja, In­te­sa San­pa­olo po­dr­žat će re­al­nu eko­no­mi­ju u re­gi­ja­ma u ko­ji­ma dvi­je ban­ke iz Ve­ne­ta pos­lu­ju, pla­si­ra­ju­ći oko pet mi­li­jar­di eura kre­di­ta.

REUTERS

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Car­lo Me­ssi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.