Ot­ku­pom vlas­ti­tih di­oni­ca HT umi­ru­je kri­ti­ča­re da go­mi­la ‘keš’

Od­lu­ka skup­šti­ne Pro­gram ot­ku­pa vri­je­di po­la mi­li­jar­de ku­na, tra­jat će do 20. trav­nja 2021.

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Naj­ve­ći iz­nos di­oni­ca ko­ji kom­pa­ni­ja ci­lja ot­ku­pi­ti je 2,5 mi­li­ju­na ko­ma­da, a bit će po­vu­če­ne bez sma­nje­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la, ka­žu u HT-u

Idu­ćeg po­ne­djelj­ka Hr­vat­ski te­le­kom po­kre­će pro­gram ot­ku­pa vlas­ti­tih di­oni­ca vri­je­dan po­la mi­li­jar­de ku­na. Pro­gram će se pro­vo­di­ti do 20. trav­nja 2021., a naj­ve­ći iz­nos di­oni­ca ko­ji se nji­me tar­ge­ti­ra je 2,5 mi­li­ju­na ko­ma­da, obja­vi­la je kom­pa­ni­ja na Za­gre­bač­koj bur­zi.

“Vlas­ti­te di­oni­ce ste­če­ne u sklo­pu tog pro­gra­ma bit će po­vu­če­ne bez sma­nje­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la, što će po­ve­ća­ti udje­le pre­os­ta­lih di­oni­ca u is­tom, a ti­me će se stvo­ri­ti i ko­ris­ti svim di­oni­ča­ri­ma u vi­du do­dat­nog po­vra­ta sred­sta­va di­oni­ča­ri­ma, po­red re­do­vi­te dividende i kroz po­bolj­ša­nu ka­pi­tal­nu struk­tu­ru”, na­po­mi­nju iz HTa. Ti­me će na­ci­onal­ni te­le­kom umi­ri­ti di­oni­ča­re, me­đu ko­ji­ma i mi­ro­vin­ske i inves­ti­cij­ske fon­do­ve, ko­ji go­di­na­ma kri­ti­zi­ra­ju HT da ne­po­treb­no, od­nos­no na šte­tu di­oni­ča­ra, go­mi­la go­to­vi­nu. Ina­če, na po­zi­ci­ji go­to­vi­ne tre­nu­tač­no je 2,9 mi­li­jar­di ku­na, što je ek­vi­va­lent­no 20 pos­to tre­nut­ne tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je kom­pa­ni­je.

Iz­a­bra­li In­terCa­pi­tal

Od­lu­ku Upra­ve o ‘buybac­ku’ po­t­vr­di­la je glav­na skup­šti­na još la­ni u trav­nju, a pro­vo­dit će ga bro­ker­ska ku­ća In­terCa­pi­tal vri­jed­nos­ni pa­pi­ri. Tre­nu­tač­no HT ima 81.888.535 iz­da­nih di­oni­ca, od če­ga je 2966 vlas­ti­tih. Di­oni­ce će HT stje­ca­ti pod ni­zom uvje­ta; dnev­ni vo­lu­men kup­nje ne smi­je pre­la­zi­ti 25 pos­to pro­sječ­nog dnev­nog vo­lu­me­na tr­go­va­nja u zad­njih 20 tr­go­vin­skih da­na na ZSE.

Naj­vi­ša ci­je­na ot­ku­pa ne smi­je bi­ti iznad, od­nos­no is­pod, 10 pos­to pro­sječ­ne ci­je­ne pret­hod­nog tr­go­vin­skog da­na, kao i da ci­je­na u ot­ku­pu ne­će pre­la­zi­ti naj­vi­šu ci­je­nu u zad­njoj neo­vis­noj tran­sak­ci­ji i ci­je­nu naj­vi­še tre­nut­ne neo­vis­ne po­nu­de na bur­zi. In­terCa­pi­tal će di­oni­ce ku­po­va­ti na ZSE kroz knji­gu po­nu­da, blok tran­sak­ci­ja­ma ili na ten- de­ri­ma, a ste­če­ne di­oni­ce HT će po­ni­šti­ti kra­jem sva­ke pos­lov­ne go­di­ne.

Učin­ko­vi­ti­je s nov­cem

U ko­men­ta­ru inves­ti­to­ri­ma In­terCa­pi­tal is­ti­če da bi taj ot­kup mo­gao po­nu­di­ti bo­lji porezni tretman u od­no­su na dividende za odre­đe­ne klase inves­ti­to­ra, kao i da to “na­po­kon po­ka­zu­je kon­kret­ne ak­tiv­nos­ti na učin­ko­vi­ti­jem ko­ri­šte­nju ve­li­kog nov­ca, što uklju­ču­je i ne­dav­nu HTo­vu ak­vi­zi­ci­ju Cr­no­gor­skog Te­le­ko­ma”. “Tr­ži­šte obič­no po­zi­tiv­no re­agi­ra na vi­jes­ti o ot­ku­pu, po­go­to­vo ako se di­oni­ce sma­tra­ju pod­ci­je­nje­ni­ma. HTo­va naj­a­va pro­gra­ma po­dra­zu­mi­je­va 500 mi­li­ju­na ku­na za iz­dva­ja­nje za ot­kup 2,5 mi­li­ju­na di­oni­ca, što iz­no­si ne­što vi­še od 3% ukup­nog bro­ja di­oni­ca”, ka­žu. Do­da­ju da su se tak­vom po­te­zu na­da­li i za­zi­va­li ga jer za­dr­ža­va­nje pre­ko­mjer­ne go­to­vi­ne bez jas­nog pla­na upo­tre­be ne mak­si­ma­li­zi­ra pri­nos di­oni­ča­ra, za­klju­ču­ju u toj bro­ker­skoj ku­ći.

PRO­GRAM OT­KU­PA VLAS­TI­TIH DI­ONI­CA MO­GAO BI PO­NU­DI­TI BO­LJI POREZNI TRETMAN U OD­NO­SU NA DIVIDENDE ZA ODRE­ĐE­NE KLASE INVES­TI­TO­RA, KA­ŽU U INTERCAPITALU

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Po­tez Upra­ve Da­vo­ra To­ma­ško­vi­ća poz­dra­vit će inves­ti­to­ri jer im po­di­že vri­jed­nost ula­ga­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.