Hr­vat­ska mo­že pos­ta­ti pre­dvod­ni­ca no­ve ge­ne­ra­ci­je me­di­cin­skih pos­tu­pa­ka

Je­ro­en Tas, di­rek­tor za ino­va­ci­je i stra­te­gi­ju Phi­lip­sa o mo­der­noj me­di­cin­skoj teh­no­lo­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Ako bis­te po­ka­za­li da je prik­lad­no li­je­če­nje uz ma­nji tro­šak do­vo­di do bo­ljih re­zul­ta­ta, mo­gli bis­te po­ves­ti pro­mje­ne ko­je će se pre­li­ti da­lje po svi­je­tu

Us­klo­pu 10. Me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je ISABS 2017., ne­dav­no odr­ža­ne u Du­brov­ni­ku, gdje se go­vo­ri­lo o bu­duć­nos­ti di­jag­nos­ti­ke i me­di­ci­ne op­će­ni­to, kao i no­vom pris­tu­pu za­šti­te ljud­skog zdrav­lja ko­ji je omo­gu­ćio ra­zvoj teh­no­lo­gi­je, raz­go­va­ra­li smo s čel­nim čo­vje­kom Phi­lip­so­va odje­la za ino­va­ci­je Je­ro­enom Ta­som.

Phi­lips je da­nas svjet­ski lider u me­di­cin­skoj teh­no­lo­gi­ji, ko­ji svo­jim zna­nji­ma i eks­per­ti­zom na glo­bal­noj ra­zi­ni mo­že po­di­ći ra­zi­nu učin­ko­vi­tos­ti me­di­cin­skih pos­tu­pa­ka, po­ru­čio je pri­tom Tas. Ko­li­ko su da­le­ko u to­me otiš­li po­ka­zu­je pr­vi put u ovom di­je­lu Eu­ro­pe pred­stav­lje­na Phi­lip­so­va in­te­gri­ra­na plat­for­ma za na­pred­nu pre­ciz­nu di­jag­nos­ti­ku In­tel­liSpa­ce Ge­no­mics, a da u ovom važ­nom pro­ce­su ni­je pre­sko­če­na ni Hr­vat­ska svje­do­či u Du­brov­ni­ku pot­pi­san ugo­vor o stra­te­škoj su­rad­nji sa Spe­ci­jal­nom bol­ni­com Sv. Ka­ta­ri­ne.

Prema va­šem miš­lje­nju, ko­ji je naj­ve­ći pro­blem zdrav­s­tve­nog sus­ta­va da­naš­nji­ce?

Na­gla­sak tre­ba pre­us­mje­ri­ti na kva­li­te­tu, a ne kvan­ti­te­tu iz­ve­de­nih li­je­če­nja i pos­tu­pa­ka. Ta­ko i Hr­vat­ska, ia­ko ma­la zem­lja, mo­že pos­ta­ti pre­dvod­ni­com no­ve ge­ne­ra­ci­je me­di­cin­skih pos­tu­pa­ka u ko­ji­ma je na­gla­sak na učin­ko­vi­tos­ti.

U to­me po­ma­že upra­vo per­so­na­li­zi­ra­na me­di­ci­na i ako bis­te po­ka­za­li da je prik­lad­no li­je­če­nje ono ko­je uz ma­nji tro­šak do­vo­di do bo­ljih re­zul­ta­ta, mo­gli bis­te po­ves­ti pro­mje­ne ko­je će se pre­li­ti da­lje po svi­je­tu.

Po če­mu se Phi­lip­so­ve ino­va­ci­je raz­li­ku­ju od dru­gih?

Na­kon ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de (IPO) dru­gih na­ših seg­me­na­ta pos­lo­va­nja, Phi­lips je u pot­pu­nos­ti po­sve­ćen ra­zvo­ju zdrav­s­tve­ne teh­no­lo­gi­je, od- nos­no pro­izvo­da i rje­še­nja za me­di­cin­sku di­jag­nos­ti­ku i sis­te­ma za pra­će­nje pa­ci­je­na­ta. Zdrav ži­vot naš je tre­nut­ni fo­kus te smo glo­bal­ni li­de­ri u pro­izvod­nji pro­fe­si­onal­nih TV zas­lo­na. Dru­gi seg­ment pos­lo­va­nja je MR os­li­ka­va­nje neo­p­hod­no za pu­no bo­lju di­jag­nos­ti­ku i pro­na­la­zak od­go­va­ra­ju­će te­ra­pi­je. Do­sad su li­ječ­ni­ci do­no­si­li od­lu­ke na os­no­vu frag­men­ti­ra­nih po­da­ta­ka, sto­ga im že­li­mo omo­gu­ći­ti pre­gled­nost. Re­kao bih da se ra­di i o svo­je­vr­s­noj re­vo­lu­ci­ji jer do­bi­va­mo pre­ciz­ni­ju sli­ku čo­vje­ka i li­je­če­nja pos­ta­ju učin­ko­vi­ti­ja i jef­ti­ni­ja.

Mis­li­te li da je Phi­lips već pro­mi­je­nio ži­vo­te?

Ne go­vo­ri­mo sa­mo o kon­kret­nim pro­izvo­di­ma, već obje­di­nje­nom pris­tu­pu ko­ji po­dra­zu­mi­je­va in­for­ma­ci­je u stvar­nom vre­me­nu. Re­ci­mo to ova­ko, kod sr­ča­nog ili mo­žda­nog uda­ra ra­di se o mi­nu­ta­ma ko­je spa­ša­va­ju ži­vo­te.

Za­mis­li­te teh­no­lo­gi­ju ko­ja će omo­gu­ći­ti da oso­ba ko­ja upra­vo ima sr­ča­ni udar pro­na­đe se­bi naj­bli­žeg me­di­cin­skog struč­nja­ka. Po­ve­ži­te to s in­for­ma­ci­ja­ma o ka­pa­ci­te­ti­ma obliž­njih bol­ni­ca ko­je su u da­nom tre­nut­ku u mo­guć­nos­ti pri­mi­ti pa­ci­jen­ta i do­bi­je­te sjaj­ne re­zul­ta­te. Bo­lja kon­tro­la kro­nič­nih bo­les­ti dru­gi je pri­mjer na ko­ji se fo­ku­si­ra­mo s ci­ljem po­ve­ća­va­nja kva­li­te­te ži­vo­ta.

Na­ime, do sva­ke od tih ve­li­kih pro­mje­na do­vo­de ma­le i traj­ne pro­mje­ne ko­je se sa­da mo­gu pra­ti­ti ako ih mo­že­mo vi­dje­ti na sli­ka­ma, mo­že­mo pra­ti­ti i ra­zvoj bo­les­ti. Ge­ne­ti­ka, obi­telj­ska po­vi­jest i dru­gi fak­to­ri važ­ni su za uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma obo­li­je­va­nja. U go­di­na­ma ko­je do­la­ze na­učit će­mo mno­go o se­bi.

Mo­že li se za­klju­či­ti ka­ko je teh­no­lo­gi­ja ko­ja se tre­nut­no ra­zvi­ja sve bli­že u ku­ći i li­je­če­nju na da­lji­nu?

Že­li­mo ohra­bri­ti lju­de da u bol­ni­ce ne od­la­ze pod sva­ku ci­je­nu. Pr­va stvar, u bol­ni­cu ide­te ka­da je pre­kas­no za sp­rje­ča­va­nje, a do­bar dio pa­ci­je­na­ta ona­mo od­la­zi i bez kon­kret­nih raz­lo­ga.

Na kra­ju kra­je­va, bol­ni­ce su i dos­ta opas­na mjes­ta, sa­mo ka­da po­mis­li­te na sve za­ra­ze ko­je on­dje vre­ba­ju. Za­što bis­te bo­ra­vi­li on­dje osim ako ni­je baš nuž­no? Vje­ru­jem da se 78 pos­to di­jag­nos­ti­ke i li­je­če­nja mo­že odvi­ja­ti i iz­van bol­ni­ce. Po­du­pre­mo li ta­kav pris­tup umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom, eli­mi­ni­ra se i fak­tor ljud­ske po­gre­ške, dok ste sa me­di­cin­skim struč­nja­ci­ma u kon­tak­tu vir­tu­al­nim pu­tem.

S ob­zi­rom na to da va­ši pro­izvo­di uklju­ču­ju i clo­ud us­lu­gu ko­ja obje­di­nju­je ve­li­ku ko­li­či­nu po­da­ta­ka o pa­ci­jen­tu, pos­to­ji li za­bri­nu­tost za si­gur­nost tih po­da­ta­ka?

Uvi­jek pos­to­ji ri­zik, no zna­mo i da je pri­vat­nost za­is­ta važ­na. Za sva­ku in­for­ma­ci­ju pi­tat će­mo do­pu­šte­nje oso­be od ko­je do­la­zi, ali na umu tre­ba ima­ti slje­de­će – ka­ko su sve in­for­ma­ci­je ko­ris­ne za kre­ira­nje ši­re zdrav­s­tve­ne sli­ke na na­ci­onal­noj ili ši­roj ra­zi­ni, ili su jed­na­ko ta­ko vri­jed­ne u pra­će­nju ra­zvo­ja odre­đe­nih sku­pi­na bo­les­ti, uz ovu teh­no­lo­gi­ju mo­že­te do­ni­ra­ti in­for­ma­ci­je na is­ti na­čin kao što se da­nas do­ni­ra­ju or­ga­ni. In­for­ma­ci­je se, osim onih iz DNKa, mo­gu po­hra­ni­ti ne­ve­za­no za kon­kret­nu oso­bu, bez ime­na i pre­zi­me­na, u znans­tve­ne svr­he.

PHI­LIPS JE SVJET­SKI LIDER U ME­DI­CIN­SKOJ TEH­NO­LO­GI­JI, KO­JI MO­ŽE PO­DI­ĆI RA­ZI­NU UČIN­KO­VI­TOS­TI ME­DI­CIN­SKIH POS­TU­PA­KA

DINO AVDIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.