Ru­si že­le iz Sr­bi­je pro­da­va­ti no­vi zra­ko­plov MS-21

Po­sred­ni­ci Mo­sk­va je Be­ogra­du pred­lo­ži­la otva­ra­nje eko­nom­ske zo­ne kao mos­ta za tr­go­vi­nu iz­me­đu is­to­ka i za­pa­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ru­ska eko­nom­ska zo­na bi­la bi pri­mam­lji­va za inves­ti­to­re i po­du­zet­ni­ke sa Za­pa­da ko­ji zbog sank­ci­ja ne mo­gu iz­rav­no tr­go­va­ti s Ru­si­ma

Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja za­in­te­re­si­ra­na je da u Be­ogra­du otvo­ri eko­nom­sku zonu u sklo­pu ko­je bi ra­dio i cen­tar za pro­da­ju no­vog put­nič­kog zra­ko­plo­va MS21, ko­ji je oz­bilj­na kon­ku­ren­ci­ja Air­bu­su i Bo­ein­gu, jav­lja­ju Ve­čer­nje no­vos­ti.

Tu ide­ju, ka­ko na­vo­de iz­vo­ri be­ograd­skog lis­ta, obja­vio je pot­pred­sjed­nik ru­ske vla­de Dmi­trij Ro­go­zin na ne­dav­nom su­sre­tu s pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem.

Njih dvo­ji­ca su raz­go­va­ra­li o sko­roj is­po­ru­ci šest Mi­go­va 29, ten­ko­va, tran­s­port- nih zra­ko­plo­va i bor­be­nih vo­zi­la za po­tre­be sr­p­ske voj­ske, ali je gost iz Mo­sk­ve is­ko­ris­tio pri­go­du da po­nu­di i ide­ju o pro­daj­nom cen­tru.

Prema in­for­ma­ci­ja­ma Ve­čer­njih no­vos­ti, cen­tar bi usko­ro tre­bao bi­ti te­ma na sas­tan­ku me­đuv­la­di­nih po­vje­rens­ta­va dvi­je dr­ža­ve.

Odr­ža­va­nje he­li­kop­te­ra?

Ru­ska eko­nom­ska zo­na, ako se os­tva­ri, bi­la bi pri­mam­lji­va za inves­ti­to­re i po­du­zet­ni­ke sa Za­pa­da, ko­ji zbog sank­ci­ja ni­su u mo­guć­nos­ti iz­rav­no tr­go­va­ti s Ru­si­ma, dok bi Sr­bi­ja, kao most iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da ima­la svo­ju ra­ču­ni­cu.

To bi bi­la i po­t­vr­da pa­met­ne po­li­ti­ke ko­ju su vo­di­li Vučić i vla­da, ne že­le­ći da se Sr­bi­ja pri­klju­či em­bar­gu pro­tiv Ru­si­je, objaš­nja­va list. Ro- je uvje­ren da bi os­tva­re­nje ide­je o eko­nom­skoj zo­ni uč­vr­sti­lo ne sa­mo stra­te­ške već i eko­nom­ske ve­ze iz­me­đu dvi­je zem­lje.

Me­đu­tim, spe­ci­ja­li­zi­ra­ni zra­ko­plov­ni por­tal Tan­go Six do­no­si pri­lič­no raz­li­či­to vi­đe­nje ru­ske ide­je o otva­ra­nju eko­nom­ske zo­ne u Sr­bi­ji.

Na­vo­de­ći in­ter­v­ju sr­p­skog Sput­ni­ka s Di­mi­tri­jem Ro­go­zi­nom por­tal za­klju­ču­je da se mo­že do­ći do za­nim­lji­vog gle­di­šta o su­rad­nji ru­sko­sr­p­ske ci­vil­ne zra­ko­plov­ne in­dus­tri­je i is­kre­ne ocje­ne da Sr­bi­ja ni­je sprem­na da bu­de oz­bilj­ni­ji ko­ope­rant na naj­ve­ćoj ra­zi­ni in­dus­trij­ske igre.

Ka­ko je pot­pred­sjed­nik vla­de Ru­ske Fe­de­ra­ci­je re­kao Sput­ni­ku, na­kon tvrd­nje da je MS21 bo­lji od Air­bu­sa i Bo­ein­ga, sa Sr­bi­jom se raz­go­va­ra o mo­guć­nos­ti da se otvo­ri Cen­tar za per­so­na­li­za­ci­ju put­nič­kih zra­ko­plo­va.

Ro­go­zin je na­veo da bi stva­ra­njem kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji, u kon­tek­s­tu bes­ca­rin­ske zo­ne u od­no­su s Ru­si­jom, bi­lo mo­gu­će osi­gu­ra­ti pro­da­ju u bal­kan­skim dr­ža­va­ma i juž­noj Eu­ro­pi.

Ro­go­zin je is­tak­nuo da Sr­bi­ja ni­ka­ko ne bi mo­gla bi­ti spo­sob­na u pro­jek­tu put­nič­kog zra­ko­plo­va bi­ti ko­ope-

rant, ali da se i da­lje raz­ma­tra ide­ja o cen­tru za odr­ža­va­nje ru­skih he­li­kop­te­ra.

Na­ime, hol­ding kom­pa­ni­ja Ru­ski he­li­kop­te­ri ima ve­li­ke pla­no­ve ka­da je u pi­ta­nju otva­ra­nje no­vih ser­vis­nih cen­ta­ra. U in­ter­v­juu agen­ci­ji RIA No­vos­ti 2016. go­di­ne za­mje­nik di­rek­to­ra te ru­ske kom­pa­ni­je Gri­go­rij Koz­lov re­kao je da se raz­go­va­ra o otva­ra­nju no­vih pos­t­pro­daj­nih ser­vi­sa za ru­ske he­li­kop­te­re u La­tin­skoj Ame­ri­ci i ju­go­is­toč­noj Azi­ji.

Re­kao je i da pos­to­ji i plan za mo­der­ni­za­ci­ju i os­po­sob­lja­va­nje sr­p­skog zra­ko­plov­nog za­vo­da, a spo­me­nu­ti su i za­jed­nič­ki pro­jek­ti su­rad­nje s Bu­gar­skom, Slo­vač­kom i Če­škom.

U svi­je­tu već pos­to­ji zna­ča­jan broj re­mon­tih za­vo­da ko­ji se ba­ve odr­ža­va­njem, ser­vi­si­ra­njem, po­prav­kom i re­mon­tom he­li­kop­te­ra ru­ske pro­izvod­nje, pri­je sve­ga sred­njih vi­še­na­mjen­skih Mi-8 i 17.

Taj tip he­li­kop­te­ra se i da­lje pro­izvo­di i do­bro pro­da­je, a Ru­si će već pos­to­je­će i no­ve ser­vi­se za odr­ža­va­nje os­po­so­bi­ti za ra­do­ve na no­vim Mi-8. U La­tin­skoj Ame­ri­ci pos­to­ji ne­ko­li­ko ko­ris­ni­ka Mi-8 ko­je su re­la­tiv­no ne­dav­no na­ba­vi­li, a i da­lje ku­pu­ju no­ve. Ta­ko va­ri­jan­tu Mi-17V-5 ko­ris­te Mek­si­ko, Ve­ne­zu­ela i Ko­lum­bi­ja, dok Mi171 ko­ris­te Ar­gen­ti­na, Pe­ru, Ek­va­dor i Ni­ka­ra­gva. U ju­go­is­toč­noj Azi­ji he­li­kop­te­re Mi-17V-5 ku­pi­li su Taj­land i In­do­ne­zi­ja, Mi-171/ Mi172 Ban­gla­deš i Vi­jet­nam. Koz­lov se u raz­go­vo­ru po­seb­no os­vr­nuo na Sr­bi­ju za ko­ju je re­kao da Ru­ski he­li­kop­te­ri ima­ju plan da mo­der­ni­zi­ra­ju zra­ko­plov­ni za­vod Mo­ma Sta­noj­lo­vić ka­ko bi se os­po­so­bio da mo­že obav­lja­ti ser­vis he­li­kop­te­ra Mi-8 i Mi-17 ko­ji se na­la­ze u upo­tre­bi u Sr­bi­ji, ali i u is­toč­noj Eu­ro­pi.

Pres­la­bi za ja­kog ko­ope­ran­ta

Spo­me­nu­ti Cen­tar za per­so­na­li­za­ci­ju bi se sva­ka­ko mo­gao po­ka­za­ti kao za­nim­lji­va mo­guć­nost ko­ja od Sr­bi­je ne bi zah­ti­je­va­la vi­so­ku teh­no­lo­gi­ju već pri­je sve­ga di­zajn i pro­izvod­nju jed­nos­tav­ni­jih di­je­lo­va in­te­ri­je­ra put­nič­kih zra­ko­plo­va ili u naj­bo­ljem slu­ča­ju li­ni­je za skla­pa­nje već go­to­vih di­je­lo­va ka­bi­ne, objaš­nja­va Tan­go Six. Me­đu­tim, ako se Sr­bi­ja, od­nos­no kom­pa­ni­ja Air Serbia, ne uoz­bi­lji i ko­nač­no ne naruči, od­nos­no in­ten­zi­vi­ra pre­go­vo­re o iz­najm­lji­va­nju zra­ko­plo­va ko­ji je Rusija razvila u su­rad­nji sa Zapadom, Ro­go­zin će po­djed­na­ko učin­ko­vi­to za­bo­ra­vi­ti na Sr­bi­ju kao op­ci­ju.

Ka­ko je Tan­go Six ra­ni­je pi­sao, tri naj­ve­će na­ci­ono­nal­ne zrač­ne kom­pa­ni­je biv­še Ju­gos­la­vi­je pri­bli­ža­va­ju su ugo­vo­ri­ma o iz­najm­lji­va­nju Su­hoj Su­pe­rje­ta.

Ru­ska le­tje­li­ca, prema in­for­ma­ci­ja­ma zra­ko­plov­nog por­ta­la, usko­ro bi se služ­be­no tre­ba­la na­ći na aero­dro­mu Br­nik (12 ko­ma­da), a Croatia Airlines je, ka­ko je poz­na­to od ra­ni­je, u pre­go­vo­ri­ma je za is­ti tip zra­ko­plo­va, kao i Air Serbia. Sve tri kom­pa­ni­je ko­ris­te Air­bu­so­ve zra­ko­plo­ve i Ru­si su iz­u­zet­no pa­met­no, za­jed­no sa Ta­li­ja­ni­ma, pri­re­di­li po­nu­du ko­ju će na­ve­de­ne kom­pa­ni­je te­ško od­bi­ti, tvr­di por­tal.

Ro­go­zin će cen­tar za per­so­na­li­za­ci­ju do­di­je­li­ti naj­za­in­te­re­si­ra­ni­joj i naj­pro­ak­tiv­ni­joj zem­lji, dok će one spo­re do­bi­ti be­smis­le­ne naj­a­ve i još jed­nu ma­ke­tu, za­klju­ču­je Tan­go Six.

AKO KOM­PA­NI­JA AIR SERBIA NE NARUČI ZRA­KO­PLO­VE KO­JE JE RUSIJA RAZVILA U SU­RAD­NJI SA ZAPADOM, MO­SK­VA NE­ĆE U SR­BI­JI OTVO­RI­TI EKO­NOM­SKU ZONU

PD

Mo­gu li Ru­si nad­ma­ši­ti Air­bus i Bo­eing?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.