MOĆ ANA­LI­ZE

DATA SCIENCE I KOD NAS SVE JA­ČE ‘ORUŽJE’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

DATA SCIENCE UTJEČE NA SVE ŽI­VOT­NE FAZE NA­ŠIH PRO­IZVO­DA, KA­ŽE KRE­KO­VIĆ

Gordan Kre­ko­vić iz Bel­la­be­ata ka­že da data science ko­ris­te u svim fa­za­ma pro­izvod­nje, a va­žan je alat i Styri­ji

Na Twit­te­ru se, za­hva­lju­ju­ći data sci­en­ceu, tje­dan da­na ra­ni­je mo­glo vi­dje­ti da će Agro­kor pas­ti. Iz­ja­vio je to na kon­fe­ren­ci­ji Data Science Eco­nomy 2017. u Za­gre­bu vo­di­telj ka­te­dre za in­for­ma­cij­ske sus­ta­ve na Vi­so­kom uči­li­štu Al­ge­bri Go­ran Kle­pac. Po­jaš­nja­va da je tvrt­ke u Hr­vat­skoj čes­to ko­ris­te sus­tav ra­nog upo­zo­ra­va­nja in­ter­no, dok se u ovom slu­ča­ju iz ana­li­ze druš­tve­nih mre­ža, po­jaš­nja­va, mo­gao do­bi­ti pos­lov­no vr­lo ko­ris­tan po­da­tak.

Is­tra­ži­va­nja o ko­ri­šte­nju po­dat­kov­nih zna­nos­ti (data science) u Hr­vat­skoj još ne­ma. Or­ga­ni­za­to­ri kon­fe­ren­ci­je ove su go­di­ne su sta­vi­li na­gla­sak na pri­mje­nu stroj­nog uče­nja, big da­te, umjet­ne in­te­li­gen­ci­je i dru­gih teh­no­lo­gi­ja u mar­ke­tin­gu, tr­go­vi­ni, fi­nan­ci­ja­ma, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma i dr­žav­noj upra­vi. Po­pis in­dus­tri­ja u ko­ji­ma se ko­ris­te ove teh­no­lo­gi­je mno­go je ši­ri.

Gordan Kre­ko­vić, vo­di­telj data ti­ma u Bel­la­be­atu ka­že da data science ko­ris­te u svim fa­za­ma pro­izvod­nje. Bel­la­be­at je u dvi­je i pol go­di­ne pro­dao vi­še od 700 ti­su­ća IoT ure­đa­ja Le­afa i Shel­la, a ra­di na pa­met­noj bo­ci za pi­će Sprin­gu te zdrav­s­tve­noj apli­ka­ci­ji ko­ja ko­ris­ti umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju Ai­ri.

“Data science utječe na sve ži­vot­ne faze na­ših pro­izvo­da, on će nam omo­gu­ći­ti da iz har­dver­ske se pre­tvo­ri­mo u data dri­ven kom­pa­ni­ju, ali rad na nje­mu ne vo­di uvi­jek u ins­tant pri­mje­nu već nam po­ma­že da do­đe­mo i do no­vih spoz­na­ja”, ka­že Kre­ko­vić.

Mar­ko Ve­lić, vo­di­telj Data Science odje­la Styri­je ka­že da naj­ve­ći me­dij­ski iz­da­vač u Hr­vat­skoj ko­ris­ti po­dat­kov­ne zna­nos­ti ka­ko bi se bo­rio pro­tiv svo­je naj­ve­će kon­ku­ren­ci­je: Fa­ce­bo­oka i Go­oglea. Na­vo­di da Fa­ce­bo­ok u SADu oti­ma iz­da­va­či­ma 80 pos­to tr­ži­šta.

“Fa­ce­bo­ok je za me­dij­sku in­dus­tri­ju pos­tao ono što je Uber za tak­sis­te, ali na­še je pra­vo ra­di­ti na na­šim tek­s­to­vi­ma, fo­to­gra­fi­ja­ma i dru­gom sa­dr­ža­ju te kroz data science ra­di­ti na re­le­vant­nom pri­ka­zi­va­nju ogla­sa i per­so­na­li­za­ci­ji me­dij­skih iz­da­nja”, po­jaš­nja­va Ve­lić či­ji tim ra­di i za vanj­ske na­ru­či­te­lje u Nje­mač­koj, Hong Kon­gu i Ma­le­zi­ji.

Leo Mr­šić, di­rek­tor tvrt­ke spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za data science ka­že da su ra­zvi­li 60 pro­izvo­da za raz­ne in­dus­tri­je. Na­vo­di da su DTu ra­zvi­li sus­tav ko­ji po­ve­ća­va lo­jal­nost i sp­rje­ča­va od­ljev ko­ris­ni­ka, a u su­rad­nji s DZSom, na­kon po­bje­de na eu­rop­skom Big Data Hac­kat­ho­nu, pos­ta­li su čla­no­vi rad­ne je­di­ni­ce za tran­sfor­ma­ci­ju Eu­ros­ta­ta. “U Hr­vat­skoj se ovo po­dru­čje gos­po­dar­stva tek ra­zvi­ja, a na­ša je že­lja u su­rad­nji s re­le­vant­nim part­ne­ri­ma po­put IRBa na­ći pros­to­ra da se uklju­či­mo u svjet­ske pro­jek­te te­ške i po mi­li­jar­du eura”, ka­že Mr­šić.

T. MILETIĆ/PIXSELL

Su­di­oni­ci kon­fe­ren­ci­je Data Science Eco­nomy 2017

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.