Na­go­di­nu ulaz na Pli­tvi­ce 250 ku­na svi­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­sjet Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma do­go­di­ne u ovo vri­je­me bit će 70 ku­na skup­lji ne­go sad. Ulaz­ni­ce u ovaj dra­gulj pri­ro­de ni sad ni­su jef­ti­ne, u dva ljet­na mje­se­ca odras­la oso­ba pla­ća 180 ku­na, a idu­će go­di­ne po­skup­lju­ju za sva raz­dob­lja i sve sku­pi­ne po­sje­ti­te­lja. Broj im od po­čet­ka go­di­ne ras­te po sto­pi od 40 pos­to i do kra­ja 2017. na Pli­tvi­ca­ma ra­ču­na­ju da će broj s lanj­skih 1,4 mi­li­ju­na na­ras­ti na dva mi­li­ju­na. “Na­ci­onal­ni park je pre­op­te­re­ćen, to ugro­ža­va pri­ro­du i mo­ra­mo ogra­ni­či­ti broj po­sje­ti­te­lja. Sad u špi­ci dnev­no bu­de i 15.000 gos­ti­ju, a ana­li­ze po­ka­zu­je da bi mak­si­mum smio bi­ti do 9000. Svjes­ni smo ku­pov­ne mo­ći do­ma­ćih i ni­je nam na­mje­ra po­skup­lje­njem sma­nji­ti nji­hov broj. Na Pli­tvi­ca­ma, gdje go­diš­nje bu­de oko 5% do­ma­ćih po­sje­ti­te­lja, že­li­mo da ih je i vi­še. Ci­je­ne ulaz­ni­ca za njih ne­će pre­la­zi­ti 100 ku­na”, obe­ća­va rav­na­telj Jav­ne us­ta­no­ve Na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra An­đel­ko No­vo­sel. Kra­jem ove go­di­ne uvo­di se onli­ne kup­nja ulaz­ni­ca, pa će gos­ti mo­ći una­pri­jed re­zer­vi­ra­ti da­tum i vri­je­me do­la­ska.

Na­ci­onal­ni park pre­kr­cat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.