Žgom­ba naj­e­sen ula­zi u pr­vi ho­tel

Uni­li­ne u ho­te­li­jer­stvu Agen­ci­ja će ra­zvi­ja­ti ho­te­le u Is­tri, Za­gre­bu i sred­njoj Dal­ma­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dvi­je go­di­ne na­kon pr­ve naj­a­ve ula­ska u ho­te­li­jer­ski biz­nis, agen­ci­ja Uni­li­ne Bo­ri­sa Žgom­be pred pot­pi­si­va­njem je ne­ko­li­ko ugo­vo­ra o uprav­lja­nju ho­te­li­ma, a u pri­pre­mi je i par gre­en­fi­eld pro­je­ka­ta ko­je će s inves­ti­to­ri­ma ra­zvi­ja­ti Uni­li­ne­ova no­vo­os­no­va­na tvrt­ka Ama­rin. Žgom­ba za sad ot­kri­va sa­mo jed­no kon­kret­no ime Ho­te­la Sel­ce s ob­zi­rom na već pot­pi­sa­nu su­rad­nju o me­nadž­men­tu, a slje­de­će pro­jek­te u ho­te­li­jer­stvu Uni­li­ne će ra­zvi­ja­ti u Is­tri, Za­gre­bu i sred­njoj Dal­ma­ci­ji.

“Pr­va fa­za pro­jek­ta bi­lo je stva­ra­nje in­fras­truk­tu­re ko­ja nam je po­treb­na za re­ali­za­ci­ju tri obli­ka su­rad­nje ko­je smo za­cr­ta­li. Pr­vo je uprav­lja­nje u već eta­bli­ra­nim ho­te­li­ma, po­tom ra­zvoj no­vih pro­je­ka­ta za­jed­no s inves­ti­to­rom gdje u po­čet­ku nas­tu­pa­mo kao kon­zul­tan­ti a po­tom kao me­nadž­ment kom­pa­ni­ja, a tre­ći mo­del je ula­zak u vlas­nič­ku struk­tu­ru. Od 30ak pro­je­ka­ta ko­je smo raz­ma­tra­li tre­nut­no smo od­lu­či­li ući u de­se­tak, u ko­ji­ma će­mo re­ali­zi­ra­ti je­dan od na­ve­de­nih obli­ka su­rad­nje”, ka­že Žgom­ba. Kad su u pi­ta­nju me­nadž­ment pro­jek­ti, ra­di se o ho­te­li­ma ko­ji­ma ili za­pi­nje u pos­lo­va­nju ili se vlas­ni­ci že­le mak­nu­ti iz uprav­ljač­kog di­je­la. Pr­ve ugo­vo­re o uprav­lja­nju Uni­li­ne bi tre­bao pot­pi­sa­ti naj­e­sen, dok se re­ali­za­ci­ja pr­vog gre­en­fi­eld ula­ga­nja oče­ku­je 2019. “Od­lu­či­li smo se za ho­te­le sred­nje ve­li­či­ne ko­ji su na hr­vat­skom tr­ži­štu po­ma­lo za­ne­ma­re­ni a ima­ju jak po­ten­ci­jal, po­go­to­vo za ra­zvoj ni­ša ko­je nas za­ni­ma­ju, a to su zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam i sport”, po­jaš­nja­va Žgom­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.