Sus­tav za­poš­lja­va­nja mo­gu­će bit­no po­bolj­ša­ti

Oso­be s inva­li­di­te­tom Loš obra­zov­ni pro­fil

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ia­ko

ima po­ma­ka u sus­ta­vu za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom, pos­to­ji pros­tor za po­bolj­ša­nje, a ve­li­ki pro­blem pred­stav­lja i obra­zov­ni pro­fil oso­ba s inva­li­di­te­tom jer ih 63% ima za­vr­še­nu sa­mo os­nov­nu ško­lu, a sa­mo 3% vi­so­ku ili vi­šu obra­zov­nu struk­tu­ru. “Kru­ci­jal­no za nji­ho­vo za­poš­lja­va­nje je pro­mje­na sta­va o nji­ho­vu obra­zo­va­nju. Tre­ba­li bi­smo kre­nu­ti od to­ga da vi­di­mo ko­ja su to za­ni­ma­nja ko­ja oni uče u sred­njim ško­la­ma i ko­ja im je podrška po­treb­na da do­bi­ju kva­li­tet­no obra­zo­va­nje”, na­gla­si­la je pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za oso­be s inva­li­di­te­tom An­kaSlonj­šak na okru­glom sto­lu “Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom – iz­a­zo­vi i pri­li­ke”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.