Ma­rić i Ža­lac tra­že 108 služ­be­ni­ka

Glad za ka­dro­vi­ma Mi­nis­tar­stva obja­vi­la na­tje­ča­je za za­poš­lja­va­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri Goran Ma­rić i Ga­bri­je­la Ža­lac “glad­ni” su za no­vim služ­be­ni­ci­ma obja­vi­li su jav­ni na­tje­čaj za za­poš­lja­va­nje njih ukup­no 108. Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne ne­dos­ta­je ta­ko 45 dje­lat­ni­ka, a prem­da je u naj­a­va­ma dalj­njeg ra­da za svoj re­sor mi­nis­tar Ma­rić po­seb­no na­gla­ša­vao po­ve­ća­ne ak­tiv­nos­ti na stav­lja­nju u funk­ci­ju i pro­da­ju ne­kret­ni­na, naj­ve­ći broj rad­nih mjes­ta ko­je ka­ni po­pu­ni­ti je u sek­to­ru inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta, prav­nih pos­lo­va i u po­druč­nim je­di­ni­ca­ma, te u sek­to­ru za pla­ni­ra­nje i uprav­lja­nje pro­jek­ti­ma. Ne­kret­nin­ski sek­tor oja­čat će se s no­vih če­tve­ro dje­lat­ni­ka, s tim da je uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma u ope­ra­tiv­nom smis­lu ra­ni­je pre­ne­se­no na tvrt­ku Dr­žav­ne ne­kret­ni­ne, ko­ja ta­ko­đer ima otvo­ren na­tje­čaj za no­ve dje­lat­ni­ke. Po­tre­ba za no­vim služ­be­ni­ci­ma još je, da- kle, ve­ća u Mi­nis­tar­stvu re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va, a od 63 ogla­še­na rad­na mjes­ta uglav­nom se ra­di o pos­lo­vi­ma ve­za­nim uz EU fon­do­ve i pro­gra­me, pa je i u pra­vi­lu uvjet za kan­di­da­te da, uz po­treb­nu di­plo­mu, ima­ju za­vr­še­ne pro­gra­me iz­o­braz­be ve­za­ne uz struk­tur­ne i inves­ti­cij­ske fon­do­ve. Na­tje­ča­ji su otvo­re­ni dva tjed­na, a struč­ni su­rad­ni­ci i sa­vjet­ni­ci za­poš­lja­vat će se na neo­dre­đe­no.

D. JAVOROVIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.