JE LI OBVEZUJUĆA?

AR­BI­TRA­ŽA SLO­VE­NI­JI,

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ar­bi­traž­ni sud za gra­nič­ni spor iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je do­nio je od­lu­ku da ve­li­ka ve­ći­na Pi­ran­skog za­lje­va, od­nos­no Sa­vu­drij­ske va­le pri­pa­da Slo­ve­ni­ji. Od­lu­če­no je da Slo­ve­ni­ja do­bi­je i do­ti­caj svo­jih te­ri­to­ri­jal­nih vo­da i me­đu­na­rod­nog mo­ra. Slo­ven­ski ko­ri­dror do otvo­re­nog mo­ra bit će ši­rok 2,5 na­utič­ke mi­lje, re­kao je pred­sjed­nik Ar­bi­traž­nog su­da Gil­bert Gu­il­la­me. Gu­il­la­me je pret­hod­no re­kao da “tre­nu­tač­no ne­ma mjes­ta gdje je te­ri­to­ri­jal­no mo­re Slo­ve­ni­je iz­rav­no spo­je­no na otvo­re­no mo­re, ali ga sud ima duž­nost odre­di­ti”. Odre­dio je da je slo­ven­ski ‘jun­c­ti­on’ do otvo­re­nog mo­ra bu­de po­dru­čje u ko­jem bro­do­vi i zra­ko­plo­vi ima­ju jed­na­ka pra­va kao na otvo­re­nom mo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.