BANAKA U TRAVNJU

MILIJARDA KU­NA DO­BI­TI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­ma­će ban­ke os­tva­ri­le su mi­li­jar­du ku­na do­bi­ti kra­jem trav­nja ove go­di­ne što je 720 mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go u istom raz­dob­lju la­ni, po­ka­zu­ju mje­seč­ni po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB). Svi do­ma­ći sek­to­ri (ku­ćans­tva, tvrt­ke i dr­ža­va) ban­ka­ma su kra­jem trav­nja vra­ća­li 241,3 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta, go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de ma­nje ne­go u travnju proš­le go­di­ne. To je po­s­lje­di­ca po­ja­ča­nih pro­da­ja por­t­fe­lja lo­ših pla­sma­na ko­ja je in­ten­zi­vi­ra­na u pe­ri­odu od po­s­ljed­njih go­di­nu i pol da­na. Ukup­ni ka­pi­tal svih kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja ko­je pos­lu­ju u Hr­vat­skoj po­ve­ćao se za vi­še od dvi­je mi­li­jar­de ku­na do­seg­nuv­ši 54,4 mi­li­jar­de ku­na na kra­ju če­t­vr­tog mje­se­ca 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.