Uvjet­no miš­lje­nje iz­vje­šta­ju o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na

Dr­žav­na re­vi­zi­ja Pra­va iz obvez­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ko­ja se fi­nan­ci­ra­ju iz pro­ra­ču­na ni­su jas­no pro­pi­sa­na, ka­žu re­vi­zo­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dr­žav­ni re­vi­zo­ri su ti­je­kom re­vi­zi­je Go­diš­njeg iz­vje­šta­ja o iz­vr­še­nju dr­žav­nog pro­ra­ču­na za 2016. iz­ra­zi­li uvjet­no miš­lje­nje. Ia­ko je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja pro­ve­lo niz pre­po­ru­ka po uoče­nim ne­pra­vil­nos­ti­ma iz ra­ni­jih go­di­na, a niz ih je u ti­je­ku iz­vr­še­nja, os­ta­lo je do­volj­no pri­mje­da­ba i na­lo­ga za po­bolj­ša­nja da se na kra­ju na­laz za­klju­či uvjet­nim miš­lje­njem. Pri­mje- ri­ce, dr­žav­ni re­vi­zo­ri na­vo­de da Pra­vil­nik o po­lu­go­diš­njem i go­diš­njem iz­vje­šta­ju o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na ni­je iz­mi­je­njen te ni­je pro­pi­sa­no da obvez­ni po­da­ci u go­diš­njem iz­vje­šta­ju o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na tre­ba­ju sa­dr­ža­va­ti po­dat­ke o ne­pod­mi­re­nim dos­pje­lim obve­za­ma pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka, po­dat­ke o po­ten­ci­jal­nim obve­za­ma po os­no­vi sud­skih pos­tu­pa­ka, po­dat­ke o ne­na­pla­će­nim po- tra­ži­va­nji­ma za pri­ho­de dr­žav­nog pro­ra­ču­na, opis me­to­do­lo­gi­je pre­ma ko­joj je iz­ra­ču­nan de­fi­cit op­će dr­ža­ve te in­for­ma­ci­je o raz­li­ka­ma u na­či­nu iz­ra­ču­na de­fi­ci­ta pre­ma na­ci­onal­noj me­to­do­lo­gi­ji i me­to­do­lo­gi­ji ESA 2010. Jed­no od po­dru­čja za­mjer­ki ko­je­mu je po­sve­će­no dos­ta pros­to­ra ve­za­no je uz sus­tav zdrav­s­tva. “U 2016., kao i u 2015., iz­vr­še­ni su ra­sho­di za tran­sfer sred­sta­va HZZO-u na te­me­lju Za­ko­na o obvez­nom zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju. Taj za­kon ni­je mi­je­njan ti­je­kom 2016. te pra­va iz obvez­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ko­ja se za odre­đe­ne ka­te­go­ri­je osi­gu­ra­ni­ka fi­nan­ci­ra­ju iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na ni­su jas­no pro­pi­sa­na, a ele­men­ti za iz­ra­čun sred­sta­va ko­ja tre­ba doz­na­ča­va­ti HZZOu iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na, ni­su ut­vr­đe­ni”, sto­ji u pri­mjed­ba­ma DURa.

P. MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.