DA­JE 32 MI­LI­JU­NA KU­NA

TURISTHOTEL ZA DIVIDENDU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­bit Tu­ris­t­ho­te­la za 2016. go­di­nu od 71 mi­li­ju­na ku­na ras­po­re­đu­je se u za­dr­ža­nu do­bit od 39 mil. ku­na, a go­to­vo 32 mil. na ku­na ide za is­pla­tu di­vi­den­da. Naj­ve­ći dio di­vi­den­de is­pla­ćen je u obli­ku pre­duj­ma po­čet­kom go­di­ne, a sad sli­je­di pre­os­ta­lih 11 mi­li­ju­na ku­na, obja­vi­la je kom­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.