Hrvatsko tr­ži­šte električnih vo­zi­la živnut će tek ka­da krenu po­ti­ca­ji

U povojima I kod nas se na­po­kon ši­ri po­nu­da eko­auto­mo­bi­la, ali naj­važ­ni­je uvje­te za za­mah tek tre­ba is­pu­ni­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SANDRA MIKULČIĆ/VL

Nes­luž­be­no se go­vo­ri da bi po­ti­ca­ji na elek­trič­na vo­zi­la i plug-in hi­bri­de u nas tre­ba­li kre­nu­ti po­čet­kom 2018.

Re­na­ult, europ­ski li­der na tr­ži­štu električnih vo­zi­la, na­po­kon je svo­je auto­mo­bi­le po­go­nje­ne elek­trič­nom ener­gi­jom po­nu­dio i u Hr­vat­skoj. Twizy, Zoe i Kan­goo Z.E. Če­ka­li su, na­ime, da se i kod nas is­pu­ne pre­du­vje­ti za uvo­đe­nje tak­vih mo­de­la u po­nu­du. Tu se, pri­je sve­ga, mis­li na ba­rem dje­lo­mič­no iz­gra­đe­nu mre­žu pu­ni­oni­ca za elek­trič­na vo­zi­la, na ru­še­nje mi­to­va o elek­trič­nim vo­zi­li­ma kao ne­upo­treb­lji­vi­ma u re­al­nim uvje­ti­ma te na dr­žav­ne po­ti­ca­je za eko­vo­zi­la.

Pri­hva­ća­njem Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma Hr­vat­ska je ot­klo­ni­la pr­vu ba­ri­po­mo­gla je­ru, jer ovaj nam spo­ra­zum pro­pi­su­je kon­kre­tan broj i vr­stu pu­ni­oni­ca ko­je Hr­vat­ska tre­ba iz­gra­di­ti. Is­tim se spo­ra­zu­mom Hr­vat­ska obve­za­la da će do 2030. go­di­ne za 40 pos­to sni­zi­ti is­pust stak­le­nič­kih pli­no­va.

Ne ide nam baš...

No, za­sad nam ne ide do­bro – ko­li­či­nu is­pus­ta pli­no­va ne sa­mo da ne sma­nju­je­mo, već je po­ve­ća­va­mo. Elek­trič­ni auto­mo­bi­li, dak­le vo­zi­la ko­ja u pro­me­tu ne emi­ti­ra­ju štet­ne pli­no­ve, u toj bi mi­si­ji tre­ba­li po­mo­ći. Tre­ći pre­du­vjet za oz­bi­ljan ula­zak električnih auto­mo­bi­la na na­še tr­ži­šte su po­ti­ca­ji za kup­nju vo­zi­la na stru­ju. Služ­be­no još ne­ma po­t­vr­de, no nes­luž­be­no se go­vo­ri da bi po­ti­ca­ji na elek­trič­na vo­zi­la i plu­gin hi­bri­de tre­ba­li kre­nu­ti po­čet­kom 2018. Ta bi mje­ra sva­ka­ko

Aleš An­tlej

Re­na­ul­tov pro­duct ma­na­ger tr­ži­štu eko­lo­ških vo­zi­la, jer ona su u star­tu skup­lja od ben­zin­ske i di­zel­ske kon­ku­ren­ci­je, a s po­ti­ca­ji­ma u mno­gim europ­skim zem­lja­ma sto­je kao i mo­de­li s mo­to­ri­ma s unu­tar­njim iz­ga­ra­njem.

“Su­bven­ci­je za elek­trič­na i hi­brid­na vo­zi­la po­tak­nu­le su pro­da­ju i 2014. i 2015. U Eu­ro­pi je sva­ki četvrti pro­da­ni elek­trič­ni auto­mo­bil Zoe. Ovaj 408,4 cm dug pri­pad­nik B seg­men­ta naj­pro­da­va­ni­ji je elek­trič­ni auto­mo­bil u Eu­ro­pi. Pot­pu­no je upo­treb­ljiv u grad­skim, ali i me­đu­grad­skim uvje­ti­ma, jer ima auto­no­mi­ju od 400 km po NEDC cik­lu­su, od­nos­no 300 u re­al­nom pro­me­tu”, po­jas­nio je Aleš An­tlej, Re­na­ul­tov pro­duct ma­na­ger za elek­trič­na vo­zi­la. Pu­ni­oni­ca je i u Hr­vat­skoj sve vi­še. Tre­nut­no ima 125 mjes­ta za pu­nje­nje, na 95 pu­ni­oni­ca u 65 gra­do­va. HTo­va mre­ža pu­ni­oni­ca Pu­ni. hr po­kri­va 50% tr­ži­šta, a za ko­ri­šte­nje je po­treb­na pre­pa­id kar­ti­ca. Pris­tup svo­jim pu­ni­oni­ca­ma HT je je­di­ni omo­gu­ćio i pre­ko SMSa. Ta­rif­ni sis­tem usko­ro bi tre­bao bi­ti per­so­na­li­zi­ran, ovis­no o po­tre­ba­ma sva­kog po­je­di­nog ko­ris­ni­ka.

Ze­le­na ta­ri­fa

HEP je di­ljem Hr­vat­ske pos­ta­vio oko 50 jav­nih pu­ni­oni­ca Elen, a za­sad bes­plat­nih. Ra­zum­lji­vo, ne­će tak­va mo­ći i os­ta­ti, a na­pla­ta će kre­nu­ti kad se us­lu­ga pot­pu­no for­mi­ra. Ka­ko bi elek­trič­na ener­gi­ja kao ener­gent za po­kre­ta­nje vo­zi­la mo­gla kon­ku­ri­ra­ti ben­zi­nu, di­ze­lu i pli­nu, tre­ba­lo bi druk­či­je de­fi­ni­ra­ti ta­rif­ni mo­del. Kon­kret­no, tre­ba­lo bi uves­ti po­volj­ni­ju ze­le­nu ta­ri­fu za elek­trič­na vo­zi­la. Tre­nut­no, za auto­mo­bil ko­ji se pu­ni na kuć­noj utič­ni­ci na pre­va­lje­nih 100 km po­tro­ši se 10 ku­na, od­nos­no 20 ako se pu­ni na jav­noj pu­ni­oni­ci (ta­mo gdje se na­pla­ću­je).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.