Za ob­no­vu ki­na 4,5 mi­li­ju­na kn

Sa­mo­bor­ski na­tje­čaj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gra­do­na­čel­nik

Sa­mo­bo­ra Kre­šo Be­ljak pri­pre­ma oz­bilj­nu re­kons­truk­ci­ju grad­skog ki­na, vri­jed­nu 4 i pol mi­li­ju­na ku­na bez PDVa. Izvo­đa­či ko­ji bu­du oda­bra­ni na jav­nom na­tje­ča­ju otvo­re­nom do 27. sr­p­nja, tre­ba­li bi me­đu os­ta­lim sru­ši­ti pos­to­je­ću kons­truk­ci­ju zgra­de od pre­grad­nih zi­do­va u po­dru­mu do krov­ne struk­tu­re, ob­no­vi­ti po­do­ve, ski­nu­ti do­tra­ja­lu žbu­ku zi­do­va, ure­di­ti ven­ti­la­cij­ski, vo­do­vod­ni i sus­tav gri­ja­nja, va­tro­do­ja­ve i elek­tro­ins­ta­la­ci­ja. Kri­te­rij oda­bi­ra bit će eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja po­nu­da, a u na­tje­ča­ju se na­gla­ša­va se ka­ko je pre­du­jam is­klju­čen, a de­fi­ni­ra­ni su i uvjeti even­tu­al­nih ko­rek­ci­ja ugo­vo­ra i ci­je­ne, do­đe li do iz­ne­nad­nih si­tu­aci­ja. Za ob­no­vu je pre­dvi­đen rok od naj­vi­še 270 da­na.

FOTOLIA

Na­tje­čaj do 27. sr­p­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.