I DZS po­t­vr­dio: Pše­ni­ca na dnu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ra­ne

pro­cje­ne za­si­ja­nih po­vr­ši­na važ­ni­jih usje­va u ovoj go­di­ni do­ka­zu­ju ono što struč­nja­ci u agra­ru već ne­ko vri­je­me is­ti­ću pše­ni­ce je za­si­ja­no naj­ma­nje u zad­njih 26 go­di­na. S dru­ge stra­ne, po­t­vr­đu­je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku, re­kord­na će bi­ti sje­tva ulja­ne re­pi­ce.

Pše­ni­ce je za­si­ja­no na 100 ti­su­ća hek­ta­ra, od­nos­no na 68 ti­su­ća hek­ta­ra ili 40,5% ma­njoj po­vr­ši­ni ne­go u 2016. Sma­nje­ne su i po­vr­ši­ne pod ku­ku­ru­zom, za 0,8 pos­to. Ku­ku­ru­za je po­si­ja­no na po­vr­ši­ni od 250 ti­su­ća hek­ta­ra. Po­vr­ši­na za­si­ja­na ulja­nom re­pi­com u 2017. po­ve­ća­na je za 6000 hek­ta­ra ili za go­to­vo 17 pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. Za­si­ja­na je na 43 ti­su­će hek­ta­ra, što je naj­ve­ća sje­tva od 1990.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.