Ore do­vo­di one ko­ji ni­kad ni­su era­ši­ma donosi bo­lju za­ra­du

K po­jaš­nja­va važ­nost teh­no­lo­gi­je i di­gi­ta­li­za­ci­je za ra­zvoj čar­ter biz­ni­sa, go­vo­ri o pri­kup­lja­nju ka­pi­ta­la kroz ak­ce­le­ra­tor usko­ro otva­ra i ured u Za­gre­bu i po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma po­ru­ču­je da im nu­de ba­zu od 100 ti­su­ća ko­ris­ni­ka Sto­ljet­ni biz­nis

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

iz 17 ze­ma­lja, od če­ga je ve­ći­na an­ga­ži­ra­na na pos­lo­vi­ma mar­ke­tin­ga ko­ji je iz­u­zet­no kom­plek­san, jer ra­di­mo u 30 ze­ma­lja na 500 lo­ka­ci­ja, i tre­nut­no se pre­ko nas mo­že iz­naj­mi­ti oko 11 ti­su­ća bro­do­va. Ka­ko smo ne­dav­no naj­a­vi­li, s vre­me­nom pla­ni­ra­mo po­nov­no otvo­ri­ti pu­no ve­ći ured u Za­gre­bu, dje­lo­mič­no za­to što Hr­vat­ska ima odličan po­ten­ci­jal što se ti­če de­ve­lo­pe­ra, a oni nam tre­ba­ju.

Ko­ja tr­ži­šta po­kri­va­te, ko­ja su pri­ori­tet­na? Čar­ter tr­ži­šte te­ško je 23 ml­rd. eura

Svjet­sko tr­ži­šte naj­ma plo­vi­la te­ško je 23 mi­li­jar­de eura, a od ukup­no oko 28 mi­li­ju­na plo­vi­la za re­kre­aci­ju glo­bal­no se u čar­te­ru iz­najm­lju­je oko 750 ti­su­ća plo­vi­la. Ra­di se o in­dus­tri­ji sta­roj go­to­vo sto­ti­nu go­di­na. Čar­ter je znat­no ra­zvi­je­ni­ji u Eu­ro­pi, ko­ja uz ra­zve­de­nu oba­lu ima ra­zvi­jen sus­tav ma­ri­na, res­to­ra­na i po­prat­nih us­lu­ga, dok SAD uz iz­nim­ku Ka­rip­skog oto­čja ima ra­zvi­je­ni­je tr­ži­šte re­kre­acij­skog i sport­skog je­dre­nja. to­va­nja ci­je­ne se mo­gu i po­ve­ća­ti, a s nji­ma i pri­ho­di. Jed­na je stvar pro­du­lje­nje se­zo­ne, zna­či po­ve­ća­nje broja da­na plo­vid­be, kad uvje­ri­mo na­še gos­te da je plo­vid­ba jed­na­ko kva­li­tet­na i znat­no jef­ti­ni­ja u svib­nju i lip­nju. Po­ve­ća­nje ci­je­na mo­že se do­bi­ti skra­ći­va­njem da­na od­mo­ra ili flek­si­bil­ni­jim ter­mi­ni­ma naj­ma, što je sve po­pu­lar­ni­je me­đu gostima.

Na­ime, obi­čaj je da je smje­na čar­te­ra za vikend, što se ra­di da se iz­bjeg­nu ru­pe u se­zo­ni. Me­đu­tim kroz na­šu plat­for­mu, ko­ja po­ka­zu­je dos­tup­nost bro­do­va u re­al­nim vre­me­nu, čar­te­ra­ši ima­ju mo­guć­nost po­pu­ni­ti ru­pe i uči­ni­ti ter­mi­ne flek­si­bil­ni­ji­ma, a tu flek­si­bil­nost on­da i na­pla­ti­ti.

Tko ko­ris­ti va­še us­lu­ge, jes­te li već us­pje­li vi­dje­ti no­ve tren­do­ve u čar­te­ru?

Ka­ko di­gi­ta­li­za­ci­ja biz­ni­sa utje­če na tr­ži­šte mo­že do­ča­ra­ti po­da­tak da u tri go­di­ne ko­li­ko pos­lu­je­mo na hr­vat­skom tr­ži­štu čak tre­ći­nu gos­ti­ju či­ne oni ko­ji ni­kad ra­ni­je ni­su bi­li na bro­du. Čak i u Nje­mač­koj, ko­ja je naj­ja­če emi­tiv­no tr­ži­šte za Hr­vat­sku, lju­di ne­ma­ju ide­ju da u Hr­vat­skoj pos­to­ji “bo­at ho­li­day”, a Ame­ri­kan­ci su iz­ne­na­đe­ni kad shva­te što sve mo­gu raditi na tak­vom odmoru. Na na­šoj plat­for­mi ra­zvi­ja­mo i onli­ne ma­ga­zin u ko­jem im po­ku­ša­va­mo do­ča­ra­ti ši­ri­nu po­nu­de ko­ja im je na ras­po­la­ga­nju.

Tko su on­da no­vi Zi­zoo-ovi na­uti­ča­ri?

To su obič­ni lju­di, sve vi­še mla­dih iz­me­đu 20 i 35 go­di­na, lju­di ko­je na pu­to­va­nje vo­di des­ti­na­ci­ja ko­ju že­le po­sje­ti­ti. Že­li­mo raz­bi­ti pre­dra­su­du da je od­mor na bro­du elit­ni tu­ri­zam, što gos­ti kroz na­šu plat­for­mu mo­gu jas­no vi­dje­ti kroz ci­je­ne us­lu­ga.

Brod za šest lju­di se u ni­skoj se­zo­ni mo­že unaj­mi­ti za 15002000 eura na tje­dan, u vi­so­koj se­zo­ni to mo­že iz­no­si­ti od 2000 do 4000 eura, što se ne raz­li­ku­je mno­go od dru­gih obli­ka smje­šta­ja.

Na­ime, pri­je na­še plat­for­me, ko­ja po­ka­zu­je ras­po­lo­ži­vost i ci­je­ne po da­tu­mu bu­ki­ra­nja, pos­to­ja­la je tran­s­pa­rent­nost sa­me ci­je­ne pri­mje­ri­ce na stra­ni­ca­ma char­ter kom­pa­ni­ja, no ne i sve­obu­hvat­na tran­s­pa­ret­nost ci­je­na, ko­men­ta­ra, re­vi­ewsa, ne­ge­ne­rič­kih sli­ka. Dje­lo­mi­ce i zbog to­ga vje­ro­va­lo se da na brod mo­gu sa­mo bo­ga­ti, što ni­je is­ti­na.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.