Mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Hr­vat­ska nam je vo­de­ća des­ti­na­ci­ja, i Hr­vat­ska i Grč­ka tre­nut­no či­ne oko 60 pos­to biz­ni­sa i flo­te. Naj­bo­lje su­ra­đu­je­mo s hr­vat­skim part­ne­ri­ma jer je hr­vat­ski čar­ter ra­zi­nom or­ga­ni­za­ci­je i kva­li­te­te ne­što iz­nad Grč­ke.

Sli­je­de Ita­li­ja, Špa­njol­ska. Glav­na tr­ži­šta na ko­ji­ma pro­da­je­mo su Nje­mač­ka, Aus­tri­ja, Skan­di­na­vi­ja, En­gle­ska, SAD.

Ko­li­ko part­ne­ra ima­te u Hr­vat­skoj i kak­vi su re­zul­ta­ti? Ko­li­ki pri­hod oče­ku­je­te u ovoj go­di­ni? go­diš­njeg pri­ho­da Zi­zoo pla­ni­ra os­tva­ri­ti do 2022. go­di­ne na svim tr­ži­šti­ma

U ovoj go­di­ni pro­sječ­ni mje­seč­ni rast re­zer­va­ci­ja nam je iz­me­đu 15 i 20 pos­to, a la­ni je Zi­zoo os­tva­rio pro­sječ­ni mje­seč­ni rast re­zer­va­ci­ja od 35 pos­to. Zbog inves­ti­to­ra ne mo­gu ot­kri­va­ti kon­kret­ne pla­no­ve o pri­ho­di­ma u ovoj go­di­ni, no do 2022. plan Zi­zo­oa je os­tva­ri­ti go­diš­nji pri­hod od 500 mi­li­ju­na eura na svim tr­ži­šti­ma.

U Hr­vat­skoj ra­di­mo s 280 čar­ter tvrt­ki ko­je u svom por­t­fe­lju ima­ju od 5 do 200 bro­do­va, uklju­ču­ju­ći i ne­ke vo­de­će s ko­ji­ma ima­mo po­seb­na part­ner­stva po­put tvrt­ke Na­va­bo­ats. Cilj je po­ve­ća­nje vo­lu­me­na i pru­ži­ti na­šim gostima sve vi­še kva­li­tet­nih sa­dr­ža­ja, fo­to­gra­fi­ja i in­for­ma­ci­ja o us­lu­ga­ma ko­je mo­gu do­bi­ti na bro­do­vi­ma. Part­ne­ri­ma nu­di­mo ba­zu od 100 ti­su­ća ko­ris­ni­ka i bo­lji ran­king, ve­ći pri­hod i pris­tup glo­bal­nom tr­ži­štu te po­sve no­vim kup­ci­ma..

Ka­ko mo­že­te omo­gu­ći­ti po­ve­ća­nje pri­ho­da čar­ter tvrt­ka­ma? Zna­či kad ka­že­te da že­li­te uči­ni­ti bo­at ho­li­day pris­tu­pač­ni­jim, ne mis­li­te ru­ši­ti ci­je­ne?

Ni­je nam na­mje­ra ru­ši­ti ci­je­ne jer smo svjes­ni da na­ši part­ne­ri ni sad ne­ma­ju pre­vi­so­ke mar­že, a odr­ža­va­nje bro­da je sku­po i zah­tjev­no. Na­pro­tiv, ako se usvo­je no­ve na­vi­ke pu-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.