U La­bi­nu se otva­ra 700 rad­nih mje

Pos­lov­ni uz­let Gra­dić uz is­toč­nu oba­lu Is­tre u gos­po­dar­skom je na­le­tu - ne­ka­daš­nje ru­dar­sko sje­di­šte na­kon za­tva

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA - SAŠA PAPARELLA

Uz 350 lju­di ko­ji do­bi­va­ju po­sao u Va­la­ma­ro­vom pro­jek­tu u Rap­cu, još 250 lju­di za­pos­lit će se u Po­du­zet­nič­koj zo­ni Vi­než

Zbog snaž­nog gos­po­dar­skog uz­le­ta, na po­dru­čju gra­da La­bi­na sa­mo se ove go­di­ne otva­ra čak 700 rad­nih mjes­ta. Od to­ga će 350 za­pos­le­ni­ka do­bi­ti po­sao u Rap­cu, gdje tvrt­ka Va­la­mar Ri­vi­era ula­že 562 mi­li­ju­na ku­na u ob­no­vu lje­to­va­li­šta Gi­ran­del­la.

Uz taj Va­la­ma­rov pro­jekt, i Po­du­zet­nič­ka zo­na Vi­než po­tra­žu­je rad­nu sna­gu. U no­vo­otvo­re­nim po­go­ni­ma tvrt­ki Ca­rel Adri­atic, Bi­be­tech i MCZ po­sao će na­ći još 230 La­bi­nja­na.

Oprav­da­ni po­ti­ca­ji

Ra­do­vi u Vi­ne­žu za­po­če­li su kra­jem 2003. , a kra­jem 2005. Grad La­bin u ci­je­los­ti je in­fras­truk­tur­no opre­mio gra­đe­vin­ske par­ce­le. Na naj­ve­ćoj par­ce­li na sje­ver­nom di­je­lu zo­ne svoj pro­izvod­ni po­gon sa­gra­dio je ta­li­jan­ski Be­net­ton. Tvrt­ka Be­net­ton Is­tria bi­la je jed­na od naj­z­na­čaj­ni­jih iz­voz­ni­ka u či­ta­voj žu­pa­ni­ji, 2015. su za­tvo­ri­li svoj po­gon, a umjes­to nje u zo­nu ula­zi tvrt­ka Ca­rel Adri­atic La­bin.

Za in­fras­truk­tur­no opre­ma­nje pr­ve i dru­ge fa­ze zo­ne Vi­než iz­me­đu 2003. i 2016. Mi­nis­tar­stva po­du­zet­niš­tva i obr­ta odo­bri­lo je bes­po­vrat­na sred­stva u iz­no­su od 5,9 mi­li­ju­na ku­na, tri mi­li­ju­na ku­na da­la je Is­tar­ska žu­pa­ni­ja, dok je La­bin ulo­žio 2,8 mi­li­ju­na ku­na.

“Sve par­ce­le u zo­ni su pro­da­ne, a no­vi vlas­ni­ci svo­jim ula­ga­njem u iz­grad­nju ha­la i otva­ra­njem no­vih rad­nih mjes­ta sa­mo po­t­vr­đu­ju da su po­ti­ca­ji bi­li oprav­da­ni. Osim Ca­rel Adri­ati­ca, svo­je po­go­ne u zo­ni otva­ra­ju i no­vi po­du­zet­ni­ci, npr. Bi­be­tech ko­ji je već iz­gra­dio pro­izvod­nu ha­lu i Eu­ro­newpack ko­ja je naj­a­vio inves­ti­ci­ju”, re­kao nam je Val­ter Gla­vi­čić, no­vo­iza­bra­ni gra­do­na­čel­nik La­bi­na.

U gra­du dje­lu­je i Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor La­bin, ko­ji se pros­ti­re na 1150 kva­drat­nih me­ta­ra. No­vim po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji uho­da­va­ju svo­ju dje­lat­nost u ‘go­di­ni pri­pre­me’ pros­tor se da­je u za­kup bez nak­na­de. Broj za­pos­le­nih u po­du­ze­ći­ma i obr­ti­ma ko­ji ko­ris­te pros­tor je 80.

Du­go­go­diš­nji gra­do­na­čel­nik La­bi­na Tu­lio De­me­tli­ka la­ni se po­ža­lio što tvor­ni­ca Pr­vo­maj­ska u Ra­ši već 20 go­di­na pro­pa­da, pa smo pi­ta­li nje­go­vog na­s­ljed­ni­ka Val­te­ra Gla­vi­či­ća ima li tu ne­kih po­ma­ka. “Pr­vo­maj­ska je objekt ko­jim uprav­lja Mi­nis­tar­stvo ra- da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va. Za­ni­ma­nje inves­ti­to­ra za tu ne­kret­ni­nu bi­lo je re­la­tiv­no ve­li­ko, me­đu­tim zbog vi­so­ko pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti ni­su se od­lu­či­li za kup­nju. Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu da se zah­tje­vi svih je­di­ni­ca lo­kal-

FOTOLIA

La­bin je pos­tao vr­lo za­nim­ljiv inves­ti­to­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.