Na obra­zo­va­nje se gle­da kao na pro­ra­ču

Dru­gi po­gled Po­ve­ća­nje spo­sob­nos­ti, zna­nja i vje­šti­na uče­ni­ka ne­će bi­ti us­pješ­no bez od­go­vor­ne i sus­tav­ne sim­bi­oze

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - BORIVOJE DOKLER

Bru­na Kos­te­lac

INA sma­tra ka­ko je da­nas STEM vr­lo po­pu­la­ran i to ni­je sa­mo je­dan od tren­do­va već po­tre­ba. Za­to ju po­seb­no ve­se­li sja­jan pro­jekt uvo­đe­nja ro­bo­ti­ke u os­nov­ne ško­le ve­li­kog en­tu­zi­jas­te Ne­na­da Ba­ki­ća. “Ve­li­ka je ulo­ga i CARNe­ta ko­ji već 25 go­di­na kroz raz­ne pro­jek­te ra­di na sus­tav­nom uvo­đe­nju no­vih teh­no­lo­gi­ja u pro­ces obra­zo­va­nja. Me­đu­tim to su sve po­je­di­nač­ni slu­ča­je­vi sve dok in­for­ma­ti­ka ne pos­ta­ne obvez­ni ko­le­gij u os­nov­noj i sred­njoj ško­li. Da­nas ni­je mo­gu­će bi­ti kon­ku­ren­tan bez os­nov­nih zna­nja na ra­ču­na­lu, a su­sre­će­mo se s poj­mo­vi­ma po­put In­ter­net of thin­gs, Big Da­ta, Clo­ud Com­pu­ting, di­gi­ta­li­za­ci­ja, ge­mi­fi­ka­ci­ja, ele­ar­ning, MOOC i dru­gi, što sa­mo po­t­vr­đu­je da je važ­no što pri­je po­če­ti dru­ži­ti se s in­for­ma­ti­kom. Što se ti­če ma­te­ma­ti­ke kao važ­ne sas­tav­ni­ce STEMa do­bro je da se na Yo­utu­beu mo­gu na­ći od­lič­ni vi­deo ma­te­ri­ja­li za po­pu­la­ri­za­ci­ju ma­te­ma­ti­ke. Ima dos­ta pros­to­ra za po­pu­la­ri­za­ci­ju i da se na jed­nos­ta­van na­čin pri­bli­ži uče­ni­ci­ma kroz raz­ne si­mu­la­ci­je, igru i po­ve­zi­va­njem s pri­mje­ri­ma iz prak­se. Npr. čes­to uče­ni­ci zna­ju iz­ra­ču­na­ti lo­ga­ri­tam, ali na ža­lost ne zna­ju to po­ve­za­ti s prak­tič­nom pri­mje­nom i ne ra­zu­mi­ju što će im u ži­vo­tu ne­ka­kav lo­ga­ri­tam”, ka­že Kar­me­la Alek­sić Mas­lać i is­ti­če ka­ko je pred na­ma 4. In­dus­trij­ska re­vo­lu­ci­ja, a oče­ki­va­na­ge­men­ta

K. Alek­sić Mas­lać

ZŠEM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.