Nski tro­šak, a ne du­go­roč­nu inves­ti­ci­ju

Dr­ža­ve, obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja i u ko­nač­ni­ci pos­lo­da­va­ca ko­ji tre­ba­ju ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u os­po­sob­lja­va­nja mla­dih

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ -

nja su da se u sko­roj bu­duć­nos­ti po­ja­vi­ti pu­no no­vih za­nim­lji­vih za­ni­ma­nja ko­ja da­nas ne pos­to­je ili su u za­če­ci­ma po­put ge­net­skog di­zaj­ne­ra, me­na­dže­ra za ava­ta­re, pro­da­va­ča vre­me­na, di­zaj­ne­ra in­te­li­gent­ne odje­će i sl. “Za­to je važ­no uče­ni­ke od os­nov­ne ško­le naučiti sus­tav­nom na­či­nu raz­miš­lja­nja i za­klju­či­va­nja, naučiti ih ka­ko po­ve­za­ti te­ori­ju s prak­som, tim­skom ra­du, ka­ko se pri­la­go­di­ti br­zim pro­mje­na­ma, cje­lo­ži­vot­nom obra­zo­va­nju i na­rav­no ne za­bo­ra­vi­ti im ugra­di­ti etič­ne vri­jed­nos­ti”, ka­že Kar­me­la Alek­sić Mas­lać i is­ti­če da vje­ru­je da će se uče­ni­ci zna­ti pri­la­go­di­ti svim iz­a­zo­vi­ma ko­ji nas če­ka­ju u bu­duć­nos­ti.

Ti­na Ba­le­no­vić, di­rek­to­ri­ca Služ­be ljud­skih po­ten­ci­ja­la u Uniqa osi­gu­ra­nju, is­ti­če ka­ko obra­zo­va­nje tre­ba sta­vi­ti u fo­kus na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, da­ti mu važ­nost ko­ju zas­lu­žu­je i da­ti ga u ru­ke stru­ci. “Kon­sen­zus u obra­zo­va­nju je nu­žan za do­bro­bit zem­lje i bu­duć­nost na­ših mla­dih lju­di. To je ulo­ga dr­ža­ve i obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja. U ško­la­ma pos­to­je po­je­din­ci ko­ji pris­tu­pom dje­ci i me­to­da­ma po­uča­va­nja od­ska­ču od os­ta­lih, kao i dje­ce ko­ja vlas­ti­tim an­ga­žma­nom, tru­dom i že­ljom za zna­njem nad­ma­šu­ju pro­sjek, no svi­ma tre­ba da­ti ala­te ko­ji­ma će dje­čje umo­ve pre­tvo­ri­ti u umo­ve ko­ji kri­tič­ki pro­miš­lja­ju, pro­pit­ku­ju i da­ti im pri­li­ku da se os­tva­re

Iva­na Si­lić

RIT Cro­atia u po­dru­čju ko­je ih za­ni­ma: sve­jed­no je li to umjet­nost, ma­te­ma­ti­ka ili je­zik. Dje­ci ko­ju za­ni­ma ne­ko po­dru­čje tre­ba pru­ži­ti mo­guć­nost da se u nje­mu os­tva­re, umjes­to in­zis­ti­ra­nja na jed­na­ko us­pješ­nom svla­da­va­nju svih pred­me­ta, što on­da re­zul­ti­ra in­fla­ci­jom pe­ti­ca ali po­vr­š­nim zna­njem, ka­že Ti­na Ba­le­no­vić.

Osi­gu­ra­va­ju i men­to­re

Di­rek­to­ri­ca Služ­be za ra­zvoj i obra­zo­va­nje u Ini Bru­na Kos­te­lac sma­tra da za bu­duć­nost i us­pjeh u pos­lov­nom okru­že­nju mla­di­ma tre­ba­ju sva­ka­ko men­to­ri. “Naš pri­prav­nič­ki Growww program osi­gu­ra­va mla­di­ma i men­to­ra tzv. ‘bud­dya’ ko­le­gu iz pret­hod­ne ge­ne­ra­ci­je, ko­ji svo­jim zna­nji­ma i sa­vje­ti­ma mo­že do­bro us­mje­ri­ti ener­gi­ju s ko­jom mla­di do­la­ze, ali i is­ko­ris­ti­ti nji­ho­vu zna­ti­že­lju. INA je je­dan od naj­ve­ćih pos­lo­da­va­ca u Hr­vat­skoj, a od po­čet­ka pro­gra­ma Growww zaposleno je vi­še od 500 di­plo­ma­na­ta.

Vje­ran Vr­ba­nec

HAMAG-BICRO Ulo­gu pos­lo­dav­ca vi­di­mo i u snaž­noj su­rad­nji s obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i stu­dent­skim udru­ga­ma s ko­ji­ma već du­gi niz go­di­na su­ra­đu­je­mo te pru­ža­nje struč­ne prak­se još za vri­je­me stu­di­ja. Tre­nut­no su­ra­đu­je­mo u pro­gra­mu Ini­ci­ja­ti­va za mla­de Hr­vat­ske Udru­ge Pos­lo­da­va­ca kroz ko­ji nu­di­mo mo­guć­nost struk­tu­ri­ra­ne prak­se stu­den­ti­ma raz­nih us­mje­re­nja te smo si­gur­ni da će­mo i me­đu nji­ma ima­ti kan­di­da­te za slje­de­ći pri­prav­nič­ki Growww program”, sma­tra Bru­na Kos­te­lac.

Pred­sjed­nik Upra­ve HAMAGBICROa Vje­ran Vr­ba­nec is­ti­če da je nji­ho­va ulo­ga, kao dr­žav­ne agen­ci­je, da edu­ci­ra mla­de i pri­pre­ma ih za pos­lov­ni svi­jet. Upra­vo s tom ide­jom, Hr­vat­ska agen­ci­ja za ma­lo gos­po­dar­stvo, ino­va­ci­je i inves­ti­ci­je (HAMAGBICRO) je u 2016. pro­veo pro­jekt UNIver­zIJADA ko­jim su se fi­nan­ci­ra­li naj­bo­lji stu­dent­ski pro­jek­ti u rje­ša­va­nju za­da­ta­ka ti­je­kom odr­ža­va­nja Europ­skih sve­uči­liš­nih iga­ra (ESI2016) u Za­gre­bu i Ri­je­ci. “Is­pu­nje­njem ci­lja ovog pi­lot pro­jek­ta, ko­ji je bio pru­ži­ti pri­li­ku stu­den­ti­ma da se na stvar­nim za­da­ci­ma i uz po­dr­šku men­to­ra edu­ci­ra­ju i upoz­na­ju s po­du­zet­niš­tvom te re­ali­zi­ra­ju ide­ju, mo­že­mo za­klju­či­ti da su stu­den­ti sprem­ni pre­uze­ti od­go­vor­nost, uči­ti i u prak­si te da je ovo do­bar na­čin za po­ti­ca­nje bu­du­ćih po­du­zet­ni­ka”, ka­že Vr­ba­nec i is­ti­če ka­ko su dalj­nji re­zul­ta­ti po­ka­za­li da su is­ti ti po­bjed­nič­ki ti­mo­vi nas­ta­vi­li ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u is­tim ili os­ta­lim pro­jek­ti­ma te su već ti­je­kom stu­di­ja otvo­ri­li tvrt­ke, ali i dobili fi­nan­ci­ra­nja no­vih pro­je­ka­ta iz dru­gih iz­vo­ra. “Ti­je­kom sa­me pro­ved­be ovog pi­lot pro­jek­ta, ko­ji je osmiš­ljen zbog sla­be ak­tiv­nos­ti stu­de­na­ta u Mre­ži stu­dent­skih po­du­zet­nič­kih in­ku­ba­to­ra, u ko­jem sva­ki stu­dent vir­tu­al­no mo­že ima­ti pet men­to­ra u iz­ra­di svog pos­lov­nog pla­na, ut­vr­di­li smo da stu­den­te tre­ba do­dat­no an­ga­ži­ra­ti uz nji­ho­ve obve­ze na fa­kul­te­tu ka­ko bi pri­ku­pi­li po­treb­na zna­nja i vje­šti­ne po­treb­na za rad. Vi­še ni­je do­volj­no po­lo­ži­ti sve is­pi­te i odra­di­ti naj­češ­će prak­su jer se da­nas od mla­dih lju­di tra­ži i odre­đe­no rad­no is­kus­tvo ko­je bi tre­ba­li re­ali­zi­ra­ti uz stu­dij. Sve dok sa­mi fa­kul­te­ti ne uve­du kon­kret­ni­ji prak­tič­ni dio obra­zo­va­nja. HAMAGBICRO će i da­lje nas­to­ja­ti pro­vo­di­ti slič­ne pro­jek­te i po­ti­ca­ti mla­de na usa­vr­ša­va­nje po­du­zet­nič­kih vje­šti­na i re­ali­za­ci­ju ide­ja”, obe­ća­va Vr­ba­nec.

FOTOLIA

Aka­dem­skoj sa­mo­dos­tat­nos­ti u su­vre­me­nom svi­je­tu ne­ma mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.