Nas­ta­vak obra­zo­va­nja i po­vra­tak ku­ći

Stje­ca­nje is­kus­tva Čak je i kriz­ne 2009. go­di­ne 7000 hr­vat­skih stu­de­na­ta stu­di­ra­lo iz­van ma­tič­ne zem­lje

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MARIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Hr­vat­skoj ne­će us­pje­ti pri­je­ći upis­ni prag kao jed­na od op­ci­ja mo­že se raz­mo­tri­ti upra­vo ona stu­di­ra­nja u ino­zem­s­tvu. Jed­na­ko ta­ko, ra­di se o dobroj pri­li­ci za na­do­grad­nju zna­nja već usvo­je­nih na ne­kom od pred­di­plom­skih stu­di­ja u Hr­vat­skoj. Jed­na od tak­vih mo­guć­nos­ti je kas­ni upis­ni rok na dva sve­uči­li­šta, Co­ven­try Uni­ver­sity iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i HZ Uni­ver­sity of Ap­pli­ed Sci­en­ces iz Ni­zo­zem­ske, ko­ji je kra­jem lip­nja u Za­gre­bu i Spli­tu bes­plat­no or­ga­ni­zi­ra­la agen­ci­ja za obra- zo­va­nje In­te­gral Edu­ka­cij­ski Pro­gra­mi (In­te­gralEdu).

“Obra­zo­va­nje u ino­zem­s­tvu omo­gu­ću­je prak­tič­ni­ji pris­tup nas­ta­vi, stu­di­ra­nje u ma­njim gru­pa­ma, pri­ja­telj­ski od­nos s pro­fe­so­ri­ma, os­tva­ri­va­nje me­đu­na­rod­ne karijere u bu­duć­nos­ti, kao i ra­zvi­ja­nje teč­nog go­vo­ra na en­gle­skom je­zi­ku i upoz­na­va­nje no­vih kul­tu­ra. Po­s­ljed­njih se go­di­na sve ve­ći broj hr­vat­skih stu­de­na­ta od­lu­ču­je na stu­di­ra­nje u ino­zem­s­tvu, no zbog ne­dos­tat­ka in­for­ma­ci­ja, ote­ža­nog os­tva­ri­va­nja kon­tak­ta sa sve­uči­li­šti­ma, ne­mo­guć­nos­ti pro­na­la­že­nja od­go­va­ra­ju­ćeg smje­šta­ja, uče­ni­ci i stu­den­ti te­že se od­lu­ču­je za nas­ta­vak obra­zo­va­nja iz­van hr­vat­skih gra­ni­ca”, po­ru­či­li su iz In­te­gralEdua. Pu­tem web stra­ni­ce In­te­gralEdu, na pod­lin­ku Cle­aring even­ta, bes­plat­no su se mo­gli pri­ja­vi­ti svi uče­ni­ci če­t­vr­tih raz­re­da sred­nje ško­le kao i stu­den­ti za­vr­š­nih go­di­na pred­di­plom­skog stu­di­ja za ko­je su po­tom bi­li or­ga­ni­zi­ra­ni i di­rek­t­ni upi­si odr­ža­ni 28. lip­nja u Klu­bu mla­dih Split te 29. lip­nja 2017. go­di­ne u ho­te­lu Wes­tin u Za­gre­bu. Tom su se pri­li­kom na li­cu mjes­ta pro­vo­di­li in­ter­v­jui i sva­ki je kan­di­dat na ras­po­la­ga­nju imao 15 mi­nu­ta za raz­go­vor s pred­stav­ni­kom sve­uči­li­šta na ko­je se pla­ni­rao pri­ja- vi­ti. Ta­ko­đer, oni ko­ji na naz­na­če­ne da­tu­me ni­su bi­li u mo­guć­nos­ti do­ći u Za­greb ili Split, in­ter­v­jue su mo­gli i odra­di­ti pu­tem Skypea. Pret­hod­no je bi­lo po­treb­no pri­pre­mi­ti do­ku­men­ta­ci­ju sas­tav­lje­nu od cer­ti­fi­ka­ta zna­nja en­gle­skog je­zi­ka i pri­je­pi­sa ocje­na s pred­di­plom­skog stu­di­ja i/ili re­zul­ta­ta dr­žav­ne ma­tu­re, ovis­no pri­jav­lju­je li se stu­dent za pred­di­plom­ski ili di­plom­ski od­nos­no spe­ci­ja­lis­tič­ki MBA stu­dij u na­ve­de­nim dr­ža­va­ma. Agen­ci­ja In­te­gralEdu, ka­žu, či­ta­vo je vri­je­me bi­la na ras­po­la­ga­nju svim bu­du­ćim stu­den­ti­ma. Po­ma­ga­li su oko pri­je­vo­da di­plo­ma, a pri­ja­ve su bi­le mo­gu­će i ako će stu­den­ti pred­di­plom­skih stu­di­ja u Hr­vat­skoj svo­je di­plo­me za tu ra­zi­nu stu­di­ja do­bi­ti u ruj­nu.

FOTOLIA

Iz­van Hr­vat­ske stu­di­ra oko 8000 mla­dih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.