Stu­den­ti dobili pri­li­ku upoz­na­ti se s mo­gu­ćim bu­du­ćim pos­lo­dav­ci­ma

Dan ka­ri­je­ra Stu­den­ti RIT Cro­atia su­dje­lo­va­li u pa­ne­li­ma i spe­ed networ­kin­gu s pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - BORIVOJE DOKLER

Na­kon du­bro­vač­kog, odr­žan je i tra­di­ci­onal­ni Dan ka­ri­je­ra RIT Cro­atia u ho­te­lu Wes­tin u Za­gre­bu, sas­tav­ni dio obra­zo­va­nja ame­rič­ko­ga ko­le­dža ko­ji svo­je stu­den­te od pr­vo­ga da­na pri­pre­ma za pra­ve pos­lov­ne pri­li­ke i iz­a­zo­ve ko­ji ih na tr­ži­štu ra­da oče­ku­ju na­kon di­plo­me. Kao i svake go­di­ne, do­ga­đa­nje je oku­pi­lo ne­ko­li­ko sto­ti­na su­di­oni­ka toč­ni­je, go­to­vo 500 stu­de­na­ta ima­lo je pri­li­ke slu­ša­ti pre­zen­ta­ci­je i iz­la­ga­nja pred­stav­ni­ka vi­še od 30 kom­pa­ni­ja iz raz­nih sek­to­ra pos­lo­va­nja.

Uz iz­rav­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­ja, stu­den­ti su ima­li pri­li­ku su­dje­lo­va­ti u tri pa­nel di­sku­si­je: jed­na je bi­la po­sve­će­na po­dru­čju uprav­lja­nja ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma, dru­ga teh­no­lo­gi­ji (In­ter­net of Thin­gs) i tre­ća pos­lo­va­nju u kom­pa­ni­ji ili ra­zvo­ju vlas­ti­tog pos­lo­va­nja. Na pa­ne­li­ma su su­dje­lo­va­li re­no­mi­ra­ni i poz­na­ti struč­nja­ci iz in­dus­tri­je od ko­jih su ne­ki di­plo­man­ti RIT Cro­atia.

Osim pa­nel di­sku­si­ja, stu­den­ti su pri­sus­tvo­va­li za­nim­lji­voj ra­di­oni­ci te su ima­li pri­li­ku su­dje­lo­va­ti u spe­ed networ­king kon­cep­tu, osmiš­lje­nom za os­tva­ri­va­nje mak­si­mal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu stu­de­na­ta i po­ten­ci­jal­nih pos­lo­da­va­ca. “Dan ka­ri- je­ra za RIT Cro­atia pred­stav­lja jed­nu od naj­važ­ni­jih tra­di­ci­ja ti­je­kom 20 go­di­na pos­to­ja­nja i dje­lo­va­nja u Hr­vat­skoj. Omo­gu­ća­va­nje iz­rav­ne ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu stu­de­na­ta i pred­stav­ni­ka kom­pa­ni­ja im­pe­ra­tiv je ka­da je u pi­ta­nju na­do­gra­đi­va­nje stu­dent­skog is­kus­tva. Vi­so­ko obra­zo­va­nje uz aka­dem­sku stra­nu, tre­ba ima­ti i prak­tič­nu pri­mje­nu, a pos­lov­ni networ­king jed­na je od kom­po­nen­ti ko­ja uve­li­ke pri­do­no­si ja­ča­nju sa­mo­po­uz­da­nja i otva­ra­nju no­vih per­s­pek­ti­va na­šim stu­den­ti­ma”, iz­ja­vio je de­kan RIT Cro­atia Don Hud­speth.

Na Da­nu ka­ri­je­ra u Du­brov­ni­ku su­dje­lo­va­la je i An­drea Ke­cić s dru­ge go­di­ne stu­di­ja In­ter­na­ti­onal Hos­pi­ta­lity and Ser­vi­ce Ma­na­ge­ment, ko­ja je is­tak­nu­la da je bi­la im­pre­si­oni­ra­na do­ga­đa­jem, bez ob­zi­ra na to što je pri­sus­tvo­va­la i proš­lo­go­diš­nje iz­da­nju. “Ove go­di­ne ima­la sam čast bi­ti He­ad Vo­lun­te­er Su­per­vi­sor, što je zna­či­lo da sam ima­la uvid u pri­pre­mu even­ta pri­je nje­go­ve re­ali­za­ci­je, a na sa­mom even­tu bi­la sam od­go­vor­na za os­ta­le vo­lon­te­re i bri­nu­la se da sve ide pre­ma ras­po­re­du te da pred­stav­ni­ci, stu­den­ti i vo­lon­te­ri oti­đu s po­zi­tiv­nim is­kus­tvom. Ovo je bi­la div­na pri­li­ka da uđem u svi­jet Event Ma­na­ge­men­ta, ko­ji me ina­če i osob­no priv­la­či kao mo­gu­ća ka­ri­je­ra na­kon za­vr­šet­ka fa­kul­te­ta. Ima­la sam pri­li­ku naučiti ka­ko se po­na­ša­ti u po­zi­ci­ji le­ade­ra i mo­ra­la sam bi­ti sprem­na pre­uze­ti od­go­vor­nost na se­be”, ka­že An­drea Ke­cić te is­ti­če ka­ko je uz ja­ko in­for­ma­tiv­ne pa­nel di­sku­si­je i pred­stav­lja­nje po­je­di­nih kom­pa­ni­ja, bi­lo ja­ko ko­ris­no i po­pri­ča­ti s pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­ja u opu­šte­noj at­mo­sfe­ri i bez stresa. “Svi pred­stav­ni­ci bi­li su ja­ko pris­tu­pač­ni i otvo­re­ni, a i ja­ko ci­je­nim to što su bi­li sprem­ni uze­ti ži­vo­to­pis, da­ti ne­ki sa­vjet pa čak i za­pi­sa­ti kon­tak­te stu­de­na­ta ka­ko bi im se nak­nad­no ja­vi­li. Su­dje­lu­jem na svim do­ga­đa­ji­ma ko­je fa­kul­tet or­ga­ni­zi­ra, ali mo­ram priz­na­ti da ovaj sma­tram naj­k­va­li­tet­ni­jim jer pru­ža stu­den­ti­ma di­rek­tan kon­takt s mo­gu­ćim bu­du­ćim pos­lo­dav­ci­ma i pri­če s pre­da­va­nja i ra­di­oni­ca stav­lja u prak­su ta­ko da sva­ki stu­dent mo­že osje­ti­ti ka­ko je to bi­ti dio pos­lov­nog svi­je­ta ba­rem na je­dan dan”, ka­že An­drea Ka­cić. Na za­gre­bač­kom iz­da­nju Da­na ka­ri­je­ra bi­la je i Iva Anić, stu­den­ti­ca tre­će go­di­ne stu­di­ja In­ter­na­ti­onal Bu­si­ness. “Ci­je­li do­ga­đaj je jed­na ja­ko li­je­pa pri­ča jer do­pri­no­si zbli­ža­va­nju stu­de­na­ta s in­dus­tri­jom i obrat­no. Da­je in­dus­tri­ji i tvrt­ka­ma li­ce, ime i pre­zi­me, a upra­vo ta osob­na di­men­zi­ja je ono što ni­ka­da ne smi­je­mo pod­cje­nji­va­ti. Cilj je pro­na­ći toč­ku gdje se prek­la­pa­ju in­te­re­si, spo­sob­nos­ti i osob­nos­ti stu­de­na­ta i pos­lo­da­va­ca. Da­ni ka­ri­je­ra su tu da do­pri­ne­su stva­ra­nju pros­to­ra za in­te­rak­ci­ju ko­ja će ih do te toč­ke i do­ves­ti”, sma­tra Iva Anić. Na do­ga­đa­ju u Za­gre­bu bio je i Fi­lip Ma­cu­kić, ko­ji je ne­dav­no di­plo­mi­rao na RIT Cro­atia, a na pa­ne­li­ma je su­dje­lo­vao kao su­os­ni­vač di­gi­tal­ne agen­ci­je En­flu­ar. “Dan ka­ri­je­ra vi­dim kao su­per pri­li­ku ka­ko za pos­lo­dav­ce ta­ko i za stu­den­te. Kao stu­den­tu mi je bio vr­lo za­nim­ljiv i ko­ris­tan jer mi je omo­gu­ćio da upoz­nam vo­de­će lju­de iz raz­li­či­tih fir­mi. Sa­mim ti­me ra­zvio sam sa­mo­po­uz­da­nje ko­je se po­ka­za­lo ključ­nim za bu­du­će in­ter­v­jue i pos­lov­ne pri­li­ke. Sa­da se vra­ća­mo Da­ni­ma ka­ri­je­ra kao fir­ma jer nam da­je pri­li­ku da upoz­na­mo te is­te stu­den­te, ko­ji smo ne­kad i sa­mi bi­li te im pru­ži­mo pri­li­ku za pos­lov­ni ra­zvoj kao što je i na­ma jed­nom bi­la pru­že­na. Pro­naš­li smo mno­go po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta za prak­su ovo lje­to, a pri­dru­žit će nam se dvi­je oso­be”, is­tak­nuo je Fi­lip Ma­cu­kić.

PD

Iz­rav­na ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu stu­de­na­ta i pred­stav­ni­ka kom­pa­ni­ja im­pe­ra­tiv je ka­da je u pi­ta­nju na­do­gra­đi­va­nje stu­dent­skog is­kus­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.