Pri­li­ka da skro­jiš bu­duć­nost po svo­joj mje­ri

Atlan­tic Gra­du­ate Tra­inee Pri­li­ka mla­di­ma da naprave svo­je pr­ve pro­fe­si­onal­ne ko­ra­ke

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

U Atlan­ti­cu pr­vens­tve­no tra­ži­mo odvaž­ne i stras­tve­ne lju­de sprem­ne da pre­uz­mu od­go­vor­nost za svoj ra­zvoj. Sa­mo tak­vi lju­di mo­gu bi­ti li­de­ri bu­duć­nos­ti

Uvri­je­me ka­da je mo­bil­nost i flu­id­nost mla­dih pos­ta­la sas­tav­ni dio nji­ho­ve pri­ro­de, u Atlan­ti­cu smo od­lu­či­li po­nu­di­ti program ko­ji će im omo­gu­ći­ti da za­pli­va­ju u pos­lov­ne vo­de i sa­mi ot­kri­ju svo­je mjes­to u biz­ni­su. Atlan­tic Gra­du­ate Tra­inee da­je pri­li­ku mla­di­ma s tek za­vr­še­nim fa­kul­te­tom ili oni­ma s ma­nje od jed­ne go­di­ne rad­nog is­kus­tva da naprave svo­je pr­ve pro­fe­si­onal­ne ko­ra­ke kroz jed­no­go­diš­nji ra­zvoj­ni program kon­ci­pi­ran da im pru­ži slo­bo­du – raz­miš­lja­nja, iz­ra­ža­va­nja i kre­ta­nja ka­ko bi u ko­nač­ni­ci sa­mi skro­ji­li svoj po­sao po svo­joj mje­ri.

Za nas ovaj pro­ces za­po­či­nje pla­ni­ra­njem go­diš­njih pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti Gru­pe, ka­da suk­lad­no po­tre­ba­ma pos­lo­va­nja de­fi­ni­ra­mo no­vu ge­ne­ra­ci­ju Atlan­ti­ko­va­ca . Kao i sva­ka kom­pa­ni­ja u po­tra­zi za pra­vim lju­di­ma mje­ri­mo nji­ho­ve kva­li­fi­ka­ci­je i kom­pe­ten­ci­je, no u Atlan­ti­cu pr­vens­tve­no tra­ži­mo odvaž­ne i stras­tve­ne lju­de sprem­ne da u svo­je ru­ke pre­uz­mu od­go­vor­nost za svoj ra­zvoj. Sa­mo tak­vi lju­di u mo­guć­nos­ti su bi­ti li­de­ri bu­duć­nos­ti.

Jed­nom oda­bra­ni, Atlan­ti­co­vi Tra­inee-ji sta­sa­ju u sa­mos­tal­ne pro­fe­si­onal­ce kroz dvi­je fa­ze:

Dvo­mje­seč­no uvo­đe­nje u po­sao di­zaj­ni­ra­no je ta­ko da stek­nu ši­ru sli­ku cje­lo­kup­nog pos­lo­va­nja Gru­pe pro­la­skom kroz sve ključ­ne pro­ce­se i odje­le kom­pa­ni­je

Na­kon što su oku­si­li raz­li­či­te oblas­ti pos­lo­va­nja slje­de­ćih 10 mje­se­ci po­sve­tit će se kon­kret­nom pos­lu u odre­đe­nom ti­mu, pa­ra­lel­no vo­de­ći pro­jekt od stra­te­škog zna­ča­ja za taj odjel, uz men­tor­sku po­dr­šku sta­ri­jih ko­le­ga. Ka­ko bi da­li vje­tra pod kri­la nji­ho­vom pro­fe­si­onal­nom „odras­ta­nju“u ovoj fa­zi osi­gu­ran im je i ši­rok di­ja­pa­zon for­mal­nih tre­nin­ga i edukacija; od tim­skog ra­da i uprav­lja­nja pro­jek­ti­ma do pos­lov­nih IT ala­ta i vje­šti­na pre­zen­ti­ra­nja.

Zna­ti­že­lja i en­tu­zi­ja­zam ko­ji mla­di ima­ju u svom is­tra­ži­va­nju pod­sje­ća nas ko­li­ko je važ­no u pos­lu na­ći svo­ju strast. Svjes­ni do­dat­ne ener­gi­ju ko­ju je u to po­treb­no ulo­ži­ti po­seb­no po­štu­je­mo nji­hov stva­ra­lač­ki na­por dr­že­ći ih pu­no­prav­nim čla­no­vi­ma na­šeg ko­lek­ti­va ti­je­kom ci­je­log tra­ja­nja pro­gra­ma, sa svim pri­pa­da­ju­ćim be­ne­fi­ci­ja­ma i rav­no­prav­nim su­dje­lo­va­njem u od­lu­ka­ma ko­je do­no­sim o na­šoj kom­pa­ni­ji. Naj­važ­ni­ja odluka, ona osob­na če­ka ih na­kon 12 mje­se­ci, ka­da i oni i mi ima­mo pri­li­ku da od­lu­či­mo da li smo jed­ni za dru­ge, te suk­lad­no to­me skla­pa­mo du­go­ro­čan od­nos na obos­tra­no za­do­volj­stvo. Atlan­tic Gra­du­ate Tra­inee kao pi­lot pro­jekt po­kre­nut je 2014. go­di­ne, a na­kon us­pješ­ne pr­ve ge­ne­ra­ci­je, svake slje­de­će go­di­ne una­p­rje­đu­je se za­jed­no sa sa­mim su­di­oni­ci­ma. Nji­ho­vo ne­po­sred­no is­kus­tvo i svje­ža per­s­pek­ti­va u kom­bi­na­ci­ji sa struč­nim zna­njem spe­ci­ja­lis­ta iz Ljud­skih re­sur­sa, omo­gu­ća­va nam da sva­koj slje­de­ćoj ge­ne­ra­ci­ju u na­s­lje­đe os­tav­lja­mo sve bo­lji i pri­la­go­đe­ni­ji program. Je­li­ca Sin­đe­lić, Tra­inee ge­ne­ra­ci­je 2016., dizajnira po­bolj­ša­nja za ge­ne­ra­ci­ju 2017. ko­ja star­ta u lis­to­pa­du.

PD

Tra­inee ge­ne­ra­ci­ja 2015, ot­kri­la je svo­ju strast u pos­lu pos­tav­ši ta­ko klju­čan dio na­še bu­duć­nos­ti

PD

Iva­na Đor­đe­vić, di­rek­to­ri­ca Uprav­lja­nja ta­len­ti­ma i ra­zvo­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.