U tvrt­ki Su­ve­nir Ar­bor 66% rad­ni­ka či­ne upra­vo oso­be s inva­li­di­te­tom

Do­bra prak­sa Us­ta­no­va za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju iz Si­ra­ča ne­da­le­ko od Da­ru­va­ra go­di­na­ma pos­lu­je po­zi­tiv­no

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

os­tva­ru­je­mo na­pre­dak i u pov­la­če­nju sred­sta­va iz raz­li­či­tih fon­do­va. Ta­ko će nam i ne­dav­no pot­pi­sa­ni ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju do­dat­ne za­pos­le­nos­ti u za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma, fi­nan­ci­ran iz tih iz­vo­ra u iz­no­su od pre­ko tri mi­li­ju­na ku­na omo­gu­ći­ti na­ba­vu no­ve opre­me ko­jom će na­ši pro­izvo­di do­bi­ti i do­da­nu vri­jed­nost. Eu­ro­pa je ogrom­no tr­ži­šte i pri ta­ko ve­li­kom bro­ju po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca od 500 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka mo­ra­te ima­ti ne­što po­seb­no, ne­što što će vas iz­dvo­ji­ti od kon­ku­ren­ci­je. To ne­što po­seb­no što vam tre­ba su di­zajn i kva­li­te­ta pro­izvo­da. Svi na­ši kup­ci svjes­ni su i kva­li­te­te ko­ju pru­ža­mo, ali i ulo­ge ko­ju ima­mo u po­ti­ca­nju po­zi­tiv­nih druš­tve­nih pro­mje­na. Je­di­na smo za­štit­na ra­di­oni­ca u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ko­ja se ba­vi drv­nom dje­lat­noš­ću. Da­nas na­ši pro­izvo­di na­la­ze kup­ce u En­gle­skoj, Fran­cu­skoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, ali i Aus­tra­li­ji te No­vom Ze­lan­du”, na­gla­sio je Baš­če­van.

Pos­to­je i pre­pre­ke

U ci­je­loj pri­či su­oče­ni su ipak i s po­ne­kom pre­pre­kom. U pr­vom re­du is­tak­nu­ta je či­nje­ni­ca da se na­la­ze u Bje­lo­var­sko bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji u ko­joj ži­vi pri­bliž­no 14 ti­su­ća oso­ba s inva­li­di­te­tom, od­nos­no da su je­di­na us­ta­no­va u Hr­vat­skoj ko­ja ni­je u ve­ćem sre­di­štu što jed­nim di­je­lom ote­ža­va pos­lo­va­nje. Uz to, iz­u­zev­ši spe­ci­ja­li­zi­ra­ne saj­mo­ve, pro­izvo­di Su­ve­ni­ra Ar­bor mo­gu se ku­pi­ti sa­mo u sklo­pu is­to­ime­ne us­ta­no­ve pa je jed­na od že­lja otva­ra­nje tr­go­vi­ne i u Za­gre­bu. Pre­pre­ku stva­ra i opre­ma ko­ju kupuju, na­gla­sio je rav­na­telj, jer ona uglav­nom pod­li­je­že me­đu­na­rod­nim na­tje­ča­ji­ma, za što je po­treb­no vi­še vre­me­na za us­kla­đi­va­nja s nor­ma­ma i teh­nič­kim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma. “Una­toč svim po­te­ško­ća­ma, us­traj­ni smo u na­mje­ri da za­pos­li­mo što ve­ći broj oso­ba s inva­li­di­te­tom bi­lo iz­rav­no, bi­lo ne­iz­rav­no kroz rad udru­ga s ko­ji­ma su­ra­đu­je­mo ili ko­ope­rant­ski s ci­ljem ši­re­nja na­še dje­lat­nos­ti. Na­ve­de­no je mo­gu­će pos­ti­ći i vlas­ti­tim tru­dom te ne tre­ba ovi­si­ti is­klju­či­vo o po­dr­š­ci lo­kal­ne sre­di­ne ili ne­kom dru­gom vanj­skom utje­ca­ju”, po­ru­čio je rav­na­telj.

Na kra­ju, na­gla­sio je, ne sa­mo da us­ta­no­ve po­put Ar­bo­ra oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom osi­gu­ra­va­ju rje­ša­va­nje nji­ho­vim sva­kod­nev­nih eg­zis­ten­ci­jal­nih pi­ta­nja već im i poručuju ka­ko na tr­ži­štu ra­da ima mjes­ta za sve. Ar­bor je svo­je­vre­me­no imao fi­nan­cij­skih po­te­ško­ća, ali je uz za­jed­nič­ki trud re­le­vant­nih di­oni­ka okup­lje­nih oko te us­ta­no­ve, kao i uz za­la­ga­nje ta­daš­nje Pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s inva­li­di­te­tom An­ke Slonj­šak pos­tig­nu­to da su nji­ho­vi pro­izvo­di s iz­nim­nom do­dat­nom vri­jed­noš­ću da­nas ipak pro­na­đu svoj put do broj­nih do­mo­va di­ljem svi­je­ta.

DAMIR ŠPEHAR/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.