Kroz pla­će­nu prak­su i usa­vr­ša­va­nje mla­di­ma osi­gu­ra­va­mo rad­no is­kus­tvo

Po­ve­za­nost i di­gi­ta­li­za­ci­ja Je­dan od pri­mje­ra po­dr­ške di­gi­ta­li­za­ci­ji je i do­ni­ra­nje in­for­ma­tič­ke opre­me obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Svjes­ni važ­nos­ti ula­ga­nja u mla­de, vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­ne i ta­len­ti­ra­ne za­pos­le­ni­ke, u 2017. us­pos­tav­lje­na je su­rad­nja s broj­nim fa­kul­te­ti­ma u Hr­vat­skoj s ci­ljem ja­čeg po­ve­zi­va­nja tr­ži­šta i obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja

Us­klo­pu ak­tiv­nos­ti druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, KING ICT pro­vo­di niz ak­tiv­nos­ti ko­je do­pri­no­se po­ve­za­nos­ti i di­gi­ta­li­za­ci­ji druš­tva. Je­dan od pri­mje­ra KING-ove po­dr­ške pro­ce­su di­gi­ta­li­za­ci­je druš­tva je do­ni­ra­nje in­for­ma­tič­ke opre­me obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, a nas­tav­lja se s us­pos­ta­vom su­rad­nje s fa­kul­te­ti­ma i ško­la­ma te odr­ža­va­njem gos­tu­ju­ćih pre­da­va­nja KINGo­vih struč­nja­ka.

U 2016. KING-ovi za­pos­le­ni­ci po­kre­nu­li su do­bro­tvor­nu ak­ci­ju s ci­ljem pri­kup­lja­nja pok­lo­na i dru­gih po­trep­šti­na za dje­cu i mla­de u Do­mu u Na­zo­ro­voj.

Ve­li­ko za­ni­ma­nje i en­tu­zi­ja­zam me­đu za­pos­le­ni­ci­ma do­ve­li su do re­ali­za­ci­je us­kr­s­ne ak­ci­je u ko­joj su se pri­kup­lja­la sred­stva za udru­ge Pla­vi an­đeo, Ma­li zmaj i Ku­ću Treš­njev­ka – Ku­ću za smje­štaj dje­ce bez od­go­va­ra­ju­će ro­di­telj­ske skr­bi. Za­hva­lju­ju­ći ovim ak­ci­ja­ma, me­đu za­pos­le­ni­ci­ma se stvo­ri­la svi­jest o vo­lon­ti­ra­nju i do­bro­bi­ti ko­je ono no­si.

Svjes­ni važ­nos­ti ula­ga­nja u mla­de, vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­ne i ta­len­ti­ra­ne za­pos­le­ni­ke, u 2017. us­pos­tav­lje­na je su­rad­nja s broj­nim fa­kul­te­ti­ma u Hr­vat­skoj s ci­ljem ja­čeg po­ve­zi­va­nja tr­ži­šta i obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja i raz­mje­ne zna­nja i is­kus­tva iz­me­đu KINGo­vih za­pos­le­ni­ka, pro­fe­so­ra i stu­de­na­ta.

Ka­ko bi po­tak­nu­li mla­de, KING nu­di niz pla­će­nih prak­si i pro­gra­ma struč­nog usa­vr­ša­va­nja na­mi­je­nje­nih mla­di­ma ko­ji na ovaj na­čin mo­gu ste­ći rad­no is­kus­tvo od­go­va­ra­ju­će nji­ho­vom obra­zo­va­nju. Ta­ko­đer, kom­pa­ni­ja spon­zo­ri­ra mla­de ge­ni­jal­ce ko­ji su­dje­lu­ju na me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma iz ro­bo­ti­ke i pro­gra­mi­ra­nja.

Iz KING ICTa poručuju ka­ko pla­ni­ra­ju po­ve­ća­ti dalj­nja ula­ga­nja u DOP ak­tiv­nos­ti ka­ko bi se stvo­rio još ve­ći po­zi­tiv­ni do­pri­nos druš­tvu. Za­klju­ču­ju da su pra­vi put pre­ma os­tva­re­nju tog ci­lja upra­vo pro­jek­ti po­put ‘Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di’ jer pred­stav­lja­ju te­melj dalj­njeg ra­zvo­ja i na­pret­ka ko­jem te­ži­mo kao čla­no­vi druš­tva.

PD

Ve­li­ko za­ni­ma­nje i en­tu­zi­ja­zam me­đu za­pos­le­ni­ci­ma do­ve­li su do re­ali­za­ci­je us­kr­s­ne ak­ci­je

PD

Ka­ko bi po­tak­nu­li mla­de, KING nu­di niz pla­će­nih prak­si

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.