Važna je i pro­mje­na obra­zov­nog pro­fi­la

Za­poš­lja­va­nje Čak 63 pos­to so­ba s inva­li­di­te­tom ima za­vr­še­nu sa­mo os­nov­nu ško­lu, a sve­ga 3 pos­to vi­so­ku

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Pro­blem kod za­poš­lja­va­nja su i so­ci­jal­ne nak­na­de, zbog ko­jih je, da­nas pri­sut­no ve­li­ko is­klju­či­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom iz svi­je­ta ra­da

Ia­ko su na­prav­lje­ni po­ma­ci u sus­ta­vu za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom, pos­to­ji ve­li­ki pros­tor za po­bolj­ša­nje sus­ta­va, a ve­li­ki pro­blem pred­stav­lja i obra­zov­ni pro­fil oso­ba s inva­li­di­te­tom jer ih 63 pos­to ima za­vr­še­nu sa­mo os­nov­nu ško­lu, a sa­mo tri pos­to ima vi­so­ku ili vi­šu obra­zov­nu struk­tu­ru, is­tak­nu­to je u sri­je­du na okru­glom sto­lu “Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom – iz­a­zo­vi i no­ve pri­li­ke”. “U ne­kim žu­pa­ni­ja­ma ne pos­to­ji adek­vat­na struk­tu­ra obra­zov­nog pro­fi­la ko­je tre­ba­ju pos­lo­dav­cu na za­vo­di­ma za za­poš­lja­va­nje. Kru­ci­jal­no za za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom je pro­mje­na sta­va o nji­ho­vom obra­zo­va­nju. Tre­ba­li bi kre­nu­ti od to­ga da vi­di­mo ko­ja su to za­ni­ma­nja ko­ja oni uče u sred­njim ško­la­ma i ko­ja im je po­dr­ška po­treb­na da do­bi­ju kva­li­tet­no obra­zo­va­nje jer je u Hr­vat­skoj naj­sla­bi­ja ka­ri­ka sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje”, na­gla­si­la je pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za oso­be s inva­li­di­te­tom An­ka Slonj­šak. Sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje, na­po­mi­nje, ima naj­ma­nju po­dr­šku jer se svi kon­cen­tri­ra­ju na po­moć­ni­ke u nas­ta­vi, a nit­ko ne raz­miš­lja o pri­la­god­ba­ma ko­je su bit­ne da bi te oso­be su­tra mo­gli bi­ti kva­li­tet­ni rad­ni­ci. Kao pro­blem kod za­poš­lja­va­nja na­ve­la je i so­ci­jal­ne nak­na­de, zbog ko­jih je, upo­zo­ra­va, da­nas pri­sut­no ve­li­ko is­klju­či­va­nje iz svi­je­ta ra­da. Mno­ge oso­be s inva­li­di­te­tom za­klju­če da im je is­pla­ti­vi­je os­ta­ti do­ma ne­go ići raditi ka­da us­po­re­de pla­ću i iz­no­se so­ci­jal­nih nak­na­da, is­ti­če Slonj­šak. “Osob­na inva­li­di­ni­na je jed­na od nak­na­da ko­ja bi tre­ba­la bi­ti za uklju­či­va­nje u za­jed­ni­cu, no ona je ap­so­lut­no se­gre­gi­ra­ju­ća i is­klju­či­va iz raz­lo­ga što oso­be ko­je mo­gu raditi, ako bi­lo kak­vu vr­stu ugo­vo­ra sklo­pa, ili će im se inva­lid­ni­na sma­nji­ti ili za­mrz­nu­ti ako pre­ko­ra­če 1250 ku­na”, do­da­la je,

“Sve vi­še oso­ba s naj­te­žim inva­li­di­te­tom že­li raditi i stu­di­ra­ti, sto­ga njih ne tre­ba gu­ra­ti u sus­tav so­ci­jal­nih nak­na­da, već im pru­ži­ti pot­po­ru u že­lji da ra­de”, po­ru­či­la je pra­vo­bra­ni­te­lji­ca. HDZo­va sa­bor­ska zas­tup­ni­ca Lju­bi­ca Lu­ka­čić oci­je­ni­la je da ia­ko se da­nas na­pra­vi­lo ne­ko­li­ko ko­ra­ka na­pri­jed što se ti­če za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom, ne mo­že­mo u pot­pu­nos­ti bi­ti za­do­volj­ni. Vje­ru­je da će pro­mje­ne u Zakonu o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­ji je na ko­rak to­me da ga usvo­ji Vla­da po­bolj­ša­ti mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom. Ono za što se osob­no za­la­ga­la je to da se Za­vo­du za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom (ZOSI) da mo­guć­nost da bu­de jav­na us­ta­no­va ko­ja će mo­ći or­ga­ni­zi­ra­ti se na na­čin da mo­že ut­vr­đi­va­ti inva­li­di­tet.

“Ia­ko pos­to­je do­ku­men­ti, njih 13 ko­ji­ma do­ka­zu­je­mo inva­li­di­tet - ni­ti jed­nom od tih do­ku­me­na­ta ne pi­še da ste oso­ba s inva­li­di­te­tom. Na­laz i miš­lje­nje ne mo­že bi­ti do­kaz o inva­li­di­te­tu, već sa­mo pod­lo­ga da se do­ne­se rje­še­nje o inva­li­di­te­tu. Ka­da taj dio do­ve­de­mo na­čis­tac, ka­da sre­di­mo stra­te­gi­ju i ka­da će­mo ko­nač­no zna­ti tko su oso­be s inva­li­di­te­tom, on­da će za­poš­lja­va­nje tak­vih oso­ba bi­ti lak­še”, po­ru­či­la je Lu­ka­čić. Usko­ro će se, na­po­mi­nje, mo­ra­ti pro­mi­je­ni­ti i za­kon o je­dins­tve­nom ti­je­lu vje­šta­če­nja jer je ve­oma neo­dre­đen. Vje­šta­če­nje, ka­že, tre­ba bi­ti na jed­nom mjes­tu i do­go­di­ti se sa­mo jed­nom. Ono što, ka­že, iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma ovog za­ko­na ni­je ri­je­še­no jer se ni­je mo­glo do­bro pri­pre­mi­ti u ovom tre­nut­ku je odred­ba o rad­nim asis­ten­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.