Kul­tu­ra raz­no­li­kos­ti i uklju­či­va­nja u skla­du s te­melj­nim vri­jed­nos­ti­ma Ine

Po­ti­ca­nje za­pos­le­ni­ka Po­dra­zu­mi­je­va se uvo­đe­nje raz­no­li­kos­ti u rad­no okru­že­nje u bi­lo ko­jem obli­ku

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Ini­na di­rek­to­ri­ca ljud­skih re­sur­sa is­ti­če ka­ko u kom­pa­ni­ji pos­to­ji svjes­nost da po­zi­tiv­no, us­pješ­no i po­ti­caj­no rad­no okru­že­nje osi­gu­ra­va ve­ći uči­nak sva­kog za­pos­le­ni­ka

Ina kao kom­pa­ni­ja gra­di kul­tu­ru raz­no­li­kos­ti i uklju­či­va­nja u skla­du sa svo­jim te­melj­nim vri­jed­nos­ti­ma i s ci­ljem priv­la­če­nja, an­ga­ži- ra­nja i za­dr­ža­va­nja ta­le­na­ta i svo­jih rad­ni­ka, ka­že Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov, Ini­na di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma.

Ve­ći uči­nak

Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov is­ti­če ka­ko u kom­pa­ni­ji pos­to­ji svjes­nost da se gra­de­ći kul­tu­ru u ko­joj se ve­ći­na osje­ća pri­hva­će­no, po­što­va­no, uklju­če­no i po­ve­za­no, osi­gu­ra­va ve­ći kom­pa­nij­ski i in­di­vi­du­al­ni uči­nak sva­kog za­pos­le­ni­ka te po­zi­tiv­no, us­pješ­no i po­ti­caj­no rad­no okru­že­nje.

U Ini, pod uprav­lja­njem raz­no­li­kos­ti i uklju­či­va­njem po­dra­zu­mi­je­va­mo uvo­đe­nje raz­no­li­kos­ti u rad­no okru­že­nje u bi­lo ko­jem obli­ku (rod, dob, et­nič­ka pri­pad­nost, vje­ra, je­zik, spol­na ori­jen­ta­ci­ja, so­ci­jal­no po­dri­je­tlo, ho­bi­ji, sti­lo­vi uče­nja, po­li­tič­ko opre­dje­lje­nje itd.), a pod pri­hva­ća­nje raz­no­li­kos­ti kre­ira­nje or­ga­ni­za­cij­ske kul­tu­re u ko­joj se raz­no­li­kos­ti po­štu- ju i u ko­joj svi ima­ju pri­li­ku ra­zvi­ja­ti svo­je vje­šti­ne i ta­len­te, ka­že Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov.

Kroz vr­lo kon­kret­ne pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve, Ina po­ku­ša­va svo­ja nas­to­ja­nja i vri­jed­nos­ti pre­ni­je­ti u us­pješ­nu prak­su.

Ta­ko je 31. ožuj­ka ove go­di­ne or­ga­ni­zi­ran pr­vi Dan otvo­re­nih vra­ta za za­pos­le­ni­ke pod na­zi­vom #svi­smoOK, u svr­hu poticanja kul­tu­re po­šti­va­nja raz­no­li­kos­ti i uklju­či­va­nja u na­šoj kom­pa­ni­ji.

U sklo­pu Da­na otvo­re­nih vra­ta odr­ža­na je Sve­ča­na do­dje­la Mam­for­ce* cer­ti­fi­ka­ta i pa­nel ras­pra­va o te­mi Od raz­no­li­kos­ti do uklju­či­va­nja, a za­pos­le­ni­ci su ti­je­kom ci­je­log da­na ima­li pri­li­ku po­sje­ti­ti sa­jam pro­je­ka­ta i su­dje­lo­va­ti na raz­nim OK ra­di­oni­ca­ma te na kar­ti Hr­vat­ske i okol­nih ze­ma­lja oz­na­či­ti mjes­ta iz ko­jih do­la­ze.

Naj­po­sje­će­ni­ja ra­di­oni­ca

S ob­zi­rom na to da ra­di­mo u in­ter­na­ci­onal­nom okru­že­nju, jed­na od naj­po­sje­će­ni­jih ra­di­oni­ca bi­la je Glo­bal Vil­la­ge u ok­vi­ru ko­je su na­ši ko­le­ge iz Ru­si­je, Fran­cu­ske, Si­ri­je i Fin­ske pred­sta­vi­li svo­ju kul­tu­ru os­ta­lim ko­le­ga­ma, opi­sa­la je ukrat­ko pr­vi Dan otvo­re­nih vra­ta u Ini Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov.

Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov, Ini­na di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.