Ta­li­jan­ski A2A iz­la­zi iz Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re

Ra­skid

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Iz­la­zak A2A ili do­la­zak dru­gog part­ne­ra ne­ma ve­ze s iz­grad­njom dru­gog blo­ka TE Pljev­lja, tvr­di vlast u C. Go­ri

Dra­gi­ca Se­ku­lić, mi­nis­tri­ca eko­no­mi­je Cr­ne Go­re, naj­a­vi­la je da ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A od­la­zi iz Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG), na­kon što im 1. sr­p­nja is­tek­ne ugo­vor, jav­lja­ju cr­no­gor­ski me­di­ji. Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja ima 41,7 pos­to di­oni­ca EPCGa, a cr­no­gor­ska vla­da 57 pos­to. Pre­ma ra­ni­jim tvrd­nja­ma, ako do­đe do pre­ki­da part­ner­stva, Cr­na Go­ra bi ma­njin­ski pa­ket A2A u EPCGu ot­ku­pi­la za oko 200 mi­li­ju­na eura. Ne­dav­no je objav­lje­no da A2A su­ra­đu­je s inves­ti­cij­skom ban­kom Rot­h­s­c­hild da bi do kra­ja go­di­ne pro­da­la udjel u Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re, a vla­da ima pra­vo pr­vo­ku­pa.

Eko­lo­ška re­kons­truk­ci­ja

Pre­ma ri­je­či­ma mi­nis­tri­ce Se­ku­lić, va­že­ći aneks ugo­vo­ra iz­me­đu vla­de i A2A da­je jas­ne ins­truk­ci­je što tre­ba ura­di­ti u tak­voj si­tu­aci­ji. Ona ka­že da iz­la­zak A2A ili do­la­zak bi­lo ko­jeg stra­te­škog part­ne­ra ne­ma ni­kak­ve ve­ze s iz­grad­njom dru­gog blo­ka TE Pljev­lja, do­da­ju­ći da će se no­vi ener­get­ski objekt si­gur­no gra­di­ti.

“Ne­upit­na je obve­za iz­grad­nje dru­gog blo­ka, a is­to­vre­me­no s tim pos­lom na­ša je obve­za da do­ve­de­mo u op­ti­mal­no sta­nje ono što već ima- mo”, rek­la je Se­ku­lić. Đo­ko Kri­vo­ka­pić, pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra EPCGa, re­kao je da oče­ku­je ka­ko će se s iz­grad­njom dru­gog blo­ka mo­ći kre­nu­ti naj­ra­ni­je u ruj­nu slje­de­će go­di­ne, do­da­ju­ći da će EPCG u pot­pu­nu eko­lo­šku re­kons­truk­ci­ju pr­vog blo­ka TE u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na ulo­ži­ti oko 37 mi­li­ju­na eura.

Či­ni se da je iz­grad­nja dru­gog blo­ka TE Pljev­lja bi­la onaj ka­men spo­ti­ca­nja na ko­jem je pa­lo part­ner­tvo Cr­ne Go­re i ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je. Poz­na­to je da su se Ta­li­ja­ni du­go pro­ti­vi­li ula­sku u ve­li­ki po­sao s iz­grad­njom no­ve ter­mo­elek­tra­ne, da bi kra­jem 2014. bi­lo objav­lje­no ka­ko je A2A pris­ta­la da EP- CG bu­de inves­ti­tor iz­grad­nje dru­gog blo­ka TE Pljev­lja pod uvje­tom da ulo­ži 49 pos­to u iz­grad­nju, te da se na­đe part­ner za os­ta­tak inves­ti­ci­je.

Jav­nost u Cr­noj Go­ri ni­je do­bro pri­hva­ti­la ide­ju o grad­nji no­vog blo­ka TE Pljev­lja. Ta­ko je Mre­ža za pro­mje­ne JIE pri­re­di­la iz­vje­štaj o ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti ko­ji je po­ka­zao da u gra­đe­vin­skom sek­to­ru u re­gi­ji pos­to­ji ve­li­ki po­ten­ci­jal za ušte­du ener­gi­je, iz­me­đu 20 i 40 pos­to.

No­vi part­ne­ri

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma Gar­re­ta Tan­ko­sićKel­lyja, i ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, suv­las­nik Elek­tro­pri­vre­de CG, sma­tra da je po­greš­no vri­je­me za inves­ti­ra­nje. U me­đu­vre­me­nu, Ško­da Pra­ha iz­a­bra­la je ame­rič­ku kom­pa­ni­ju Ge­ne­ral Elec­tric za part­ne­ra na pro­jek­tu iz­grad­nje dru­gog blo­ka Ter­mo­elek­tra­ne u Pljev­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.