ODMARALIŠTE DUĆE

GRAD ZENICA PRO­DA­JE

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Grad Zenica ras­pi­sao je me­đu­na­rod­ni jav­ni po­ziv za pro­da­ju Ze­nič­kog od­ma­ra­li­šta u mjes­tu Duće, Op­ći­na Du­gi Rat u Hr­vat­skoj. Na pro­da­ji je zem­lji­šte ukup­ne po­vr­ši­ne 11.788 če­tvor­nih me­ta­ra. Pre­ma pros­tor­no-plan­skoj do­ku­men­ta­ci­ji op­ći­ne Du­gi Rat, lo­ka­ci­ja je obu­hva­će­na ugos­ti­telj­sko-tu­ris­tič­kom zo­nom na ko­joj se umjes­to obje­ka­ta Ze­nič­kog od­ma­ra­li­šta pla­ni­ra grad­nja ho­te­la. Po­nu­đe­na ci­je­na ne mo­že bi­ti ni­ža od 9 mi­li­ju­na KM (oko 4,6 mi­li­ju­na eura).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.