U SRBIJI PA­LA 25 POS­TO

PRO­DA­JA NO­VIH VO­ZI­LA

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Pro­da­ja no­vih vo­zi­la u Srbiji u svib­nju je na­kon du­žeg vre­me­na kre­nu­la si­laz­nom pu­ta­njom. Pre­ma po­da­ci­ma Sr­p­skog udru­že­nja uvoz­ni­ka no­vih auto­mo­bi­la, pro­da­no je 2543 vo­zi­la, što je za oko 25% ma­nje ne­go u travnju, ka­da je re­gis­tri­ra­no 3468 vo­zi­la. Ipak, uvoz­ni­ci ni­su za­bri­nu­ti. “Pad pro­da­je u svib­nju odraz je na­šeg saz­ri­je­va­nja i na­či­na sta­tis­tič­kog pra­će­nja tr­ži­šta, sa­da su, za raz­li­ku od proš­le go­di­ne, po­da­ci o pro­da­ji odraz či­nje­nič­nog sta­nja”, ka­že ka­že Igor Še­vo, ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Fi­at Chrys­ler Auto­mo­bi­li Sr­bi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.