GOS­TI BEOGRADA

HRVATI NAJBROJNIJI

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Go Bel­gra­de no­va kam­pa­nja tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Beograda na­mi­je­nje­na is­klju­či­vo zem­lja­ma re­gi­je pred­stav­lje­na je u za­gre­bač­kom ho­te­lu Cen­tral. Ves­na Nadj iz tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Beograda is­tak­nu­la je ka­ko sta­tis­tič­ki po­da­ci za raz­dob­lje od si­ječ­nja do svib­nja po­ka­zu­ju ka­ko su Hrvati iz re­gi­je na vr­hu po bro­ju po­sje­ta Be­ogra­du. Na­gla­si­la je ka­ko su kre­nu­li s inves­ti­ci­ja­ma u am­bi­jen­tal­ne cje­li­ne ta­ko da se na je­sen oče­ku­je re­kons­truk­ci­ja Ska­dar­li­je i Ko­san­či­če­vog vi­jen­ca. “Be­ograd je 2003. go­di­ne imao 23 ho­te­la, a da­nas ih je 101”, za­klju­ču­je Nadj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.