SE PRO­DA­JE LOŠIJA ROBA

BU­GA­RI UT­VR­DI­LI DA IM

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Bu­gar­ska je ut­vr­di­la da pre­hram­be­ni pro­izvo­di ko­je mul­ti­na­ci­onal­ne tvrt­ke pro­da­ju u toj zem­lji sa­dr­že raz­li­či­te sas­toj­ke u iden­tič­no bren­di­ra­nim pro­izvo­di­ma ko­ji se pro­da­ju u Aus­tri­ji i Nje­mač­koj, te je naj­a­vi­la da će pri­tis­nu­ti Eu­rop­sku uni­ju na rje­ša­va­nje ovog “dvos­tru­kog stan­dar­da”. Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ru­men Po­ro­ža­nov re­kao je no­vi­na­ri­ma na­kon sas­tan­ka vla­de da su la­bo­ra­to­rij­ski tes­to­vi ot­kri­li raz­li­či­te sas­toj­ke u se­dam od 31 iden­tič­no bren­di­ra­nog pre­hram­be­nog pro­izvo­da ko­ji se pro­da­ju u Bu­gar­skoj. Struč­nja­ci su ta­ko­đer ot­kri­li da je 16 pro­izvo­da pro­da­va­no po vi­šim ci­je­na­ma u toj naj­si­ro­maš­ni­joj dr­ža­vi EU. “Dvos­tru­ki stan­dar­di su či­nje­ni­ca”, ka­že Po­ro­ža­nov.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.