UMJETNA INTELIGENCIJA

Pro­cje­ne PO­VE­ĆA­VA BDP ZA 14% ////

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Glo­bal­ni bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) će 2030. go­di­ne bi­ti 14 pos­to vi­ši za­hva­lju­ju­ći umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji (UI), što iz­no­si do­dat­nih 15,7 bi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra što je vi­še od sa­daš­nje obje­di­nje­ne pro­izvod­nje Ki­ne i In­di­je, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje tvrt­ke PwC. Os­la­nja­ju­ći se na de­talj­nu ana­li­zu učin­ka umjet­ne in­te­li­gen­ci­je na pos­lo­va­nje, is­tra­ži­va­nje na­vo­di da će se naj­ve­ća gos­po­dar­ska do­bit os­tva­ri­ti u Ki­ni (26 pos­to ve­ći BDP) i Ame­ri­ci (14,5 pos­to). Gle­da­no po sek­to­ri­ma naj­vi­še će pro­fi­ti­ra­ti ma­lo­pro­da­ja, fi­nan­cij­ske i zdrav­s­tve­ne us­lu­ge.

Naj­vi­še u Ki­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.