RAD­NIH MJES­TA

TESCO UKIDA JOŠ 1200

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Naj­ve­ći bri­tan­ski tr­go­vač­ki la­nac Tesco naj­a­vio je uki­da­nje još 1200 rad­nih mjes­ta, što pred­stav­lja dio res­truk­tu­ri­ra­nja ko­je bi toj tvrt­ki tre­ba­lo do­ni­je­ti ušte­de od 1,5 mi­li­jar­di fun­ta, pi­šu bri­tan­ski me­di­ji. U sri­je­du je pos­lo­vod­stvo Tes­ca naj­a­vi­lo za­pos­le­ni­ci­ma da će u sje­di­štu tvrt­ke bi­ti uki­nu­to 1200 rad­nih mjes­ta, što či­ni če­t­vr­ti­nu za­pos­le­nih u Welwyn Gar­den Cityu i Hat­fi­el­du. Odluka je objav­lje­na sa­mo tje­dan da­na na­kon naj­a­ve za­tva­ra­nje po­ziv­nog cen­tra u Car­dif­fu s 1100 rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.