ZSE po­ku­ša­va po­pra­vi­ti imidž bur­zov­nog ‘br­do­vi­tog Bal­ka­na’

Oprez Sum­nja u is­ti­ni­tost fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća Agro­ko­ro­vih tvrt­ki du­bo­ko je pot­ko­pa­la po­vje­re­nje na tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Ako us­pi­je pri­vu­ći ci­lja­nih 50 tvrt­ki u svo­ju no­vu ko­ta­ci­ju na­mi­je­nje­nu jed­nos­tav­ni­jem pri­kup­lja­nju ka­pi­ta­la u pet go­di­na, Za­gre­bač­ka će burza na­pra­vi­ti re­gu­ju vo­lu­ci­ju. Dva su raz­lo­ga za to. Pr­vi je što bi to zna­či­lo da je ti­pi­čan vlas­nik hr­vat­ske tvrt­ke ko­ja za­poš­lja­va vi­še od 100 lju­di spre­man “u svo­je dvo­ri­šte” pri­pus­ti­ti ta­mo ne­ke inves­ti­to­re ko­ji su mu da­ro­va­li mi­li­ju­ne eura, a od nje­ga tra­že sa­mo da ih re­do­vi­to iz­vje­šta­va što i ka­ko ra­di.

To bi zna­čio ra­skid s pos­to­je­ćim “šta te bri­ga šta ja ra­dim u mo­joj fir­mi” prin­ci­pom ko­jem već go­di­na­ma svje­do­či­mo kod ve­ći­ne tvrt­ki ko­je su pri­je 20ak go­di­na mo­ra­le uvr­sti­ti svo­je di­oni­ce na do­ma­ćoj bur­zi. Ri­jet­ke me­đu nji­ma nje- ko­rek­t­ne od­no­se s ulagačima ko­ji su ku­pi­li nji­ho­ve di­oni­ce. Tak­ve se tvrt­ke dos­lov­no mo­gu na­bro­ji­ti na pr­ste dvi­je ru­ke.

Net­ko bi mo­gao re­ći “ali hej, no­va će ko­ta­ci­ja pri­vu­ći mla­de po­du­zet­ni­ke ko­ji ra­zu­mi­ju tr­ži­šte i inves­ti­to­re”. No, zam­ka se u ovom slu­ča­ju skri­va u po­vje­re­nju, od­nos­no u nje­go­vu ne­dos­tat­ku. Pro­sječ­nom hr­vat­skom ula­ga­ču u di­oni­ce iz­ra­nja­va­nom kroz go­di­ne ra­zvod­nja­va­nji­ma udje­la kroz do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, is­ti­ski­va­njem od stra­ne ve­ćin­skih di­oni­ča­ra ili ne­mo­guć­nos­ti da sud­skim pu­tem na­pla­ti od­šte­tu za ne­sa­vjes­no pos­lo­va­nje upra­ve tvrt­ke či­je di­oni­ce po­sje­du­je sa­da se do­go­di­la i pri­ča s Agro­ko­rom kao svo­je­vr­s­ni šlag na tor­tu.

Skan­dal sa sum­njom u is­ti­ni­tost fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća Agro­ko­ro­vih tvrt­ki du­bo­ko je pot­ko­pao po­vje­re­nje na tr­ži­štu jer ako se to do­go­di­lo u naj­ve­ćoj kom­pa­ni­ji u zem­lji, što oče­ki­va­ti od ne­kog tko je po­kre­nuo tvrt­ku pri­je dvi­je­tri go­di­ne. Pro­jekt Za­gre­bač­ke bur­ze hva­le je vri­je­dan, ali je pro­blem što se do­ga­đa na “br­do­vi­tom Bal­ka­nu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.