Skok kre­di­ti­ra­nja u euro­zo­ni

Obi­lje nov­ca Pla­sma­ni ku­ćans­tvi­ma u svib­nju ve­ći 2,6%, najviši u osam go­di­na

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

U Eu­rop­skoj sre­diš­njoj ban­ci sma­tra­ju da su mje­re za olak­ša­va­nje pris­tu­pa kre­di­ti­ma uro­di­le plo­dom

Kre­dit­ni pla­sma­ni pre­ma ku­ćans­tvi­ma u euro­zo­ni u svib­nju su na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­li za 2,6 pos­to, naj­s­naž­ni­je u pro­tek­lih osam go­di­na, a po­ras­li su i pla­sma­ni kom­pa­ni­ja­ma, po­ka­za­li su po­da­ci iz naj­no­vi­je pu­bli­ka­ci­je Europ­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB). Pre­ma iz­vješ­ću ECBa, kre­dit­ni pla­sma­ni pre­ma kor­po­ra­tiv­nom sek­to­ru u svib­nju su na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­li po sto­pi od 2,4 pos­to, kao i u pret­hod­nom mje­se­cu, a ukup­ni su zaj­mo­vi pre­ma pri­vat­nom sek­to­ru uve­ća­ni za 2,6 pos­to, kao i u travnju, po­ka­zu­je ECBo­vo iz­vješ­će. U ne­dav­nim is­tu­pi­ma u jav­nos­ti, duž- nos­ni­ci ECBa is­tak­nu­li su da su ban­či­ne mje­re za olak­ša­va­nje pris­tu­pa kre­di­ti­ma ku­ćans­tvi­ma i kom­pa­ni­ja­ma uro­di­le plo­dom, pru­ža­ju­ći klju­čan po­ti­caj gos­po­dar­stvu po­go­đe­nom fi­nan­cij­skom kri­zom.

ECB je po­nu­di­la jef­ti­ne kre­di­te ban­ka­ma, sre­za­la ključ­ne ka­mat­ne sto­pe na re­kord­no ni­ske ra­zi­ne, a sva­kog mje­se­ca kup­njom obvez­ni­ca nas­tav­lja ubriz­ga­va­ti do 60 mi­li­jar­di eura u fi­nan­cij­ski sus­tav. Omo­gu­ća­va­ju­ći ve­ću dos­tup­nost nov­ca, sre­diš­nja ban­ka euro­zo­ne nas­to­ji po­du­pri­je­ti gos­po­dar­ski rast i ja­ča­nje in­fla­ci­je pre­ma za­cr­ta­noj ra­zi­ni od “ne­što is­pod dva pos­to”. ECB je ra­ni­je ovo­ga mje­se­ca po­di­gao pro­cje­ne ras­ta gos­po­dar­stva euro­zo­ne za go­di­ne ko­je sli­je­de, no i obja­vio ka­ko oče­ku­ju da će se sto­pa in­fla­ci­je za­dr­ža­ti is­pod za­cr­ta­ne.

RE­UTERS

Sre­diš­nja je ban­ka euro­zo­ne po­di­gla pro­cje­ne ras­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.